Статут фондације

0

ФОНДАЦИЈА “ЈАСЕНОВАЦ – ДОЊА ГРАДИНА“ БАЊА ЛУKА

СТАТУТ

 

Бања Лука, септембар 2005. године

На основу члана 19. и члана 20. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:52/01), Оснивачка Скупштина Фондације „Јасеновац-Доња Градина“ Бањалука на својој сједници одржаној у Бањалуци, донијела је

С Т А Т У Т
Фондације „Јасеновац – Доња Градина“ Бањалука

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

члан 1.

Овим Статутом утврђују се правила рада и пословања Фондације „Јасеновац-Доња Градина“ Бањалука( у даљем тексту: Фондација) као и друга основна питања од значаја за организацију и пословање Фондације, а посебно:

-назив и сједиште Фондације
-циљеви и ђелатност Фондације
-поступак пријема и искључења чланова Фондације
-права, обавезе и одговорности чланова Фондације
-органи Фондације, начин избора и опозива, мандат, овлашћења, начин рада и одлучивања
-стицање и располагање имовином
-облик и садржај печата
-заступање и представљање Фондације
-извјештавање и јавност рада
-услови и поступак сарадње, спајања или престанак рада Фондације
-поступак измјене и допуне Статута, начин и овлашћења доношења других општих аката Фондације
-престанак Фондације и поступак распођеле преостале имовине у случају престанка рада Фондације
-заштита животне средине и друга питања од значаја за рад Фондације

Уколико се накнадно поједина питања која су уређена овим Статутом другачије уреде законом или Оснивачким актом Фондације, непосредно ће се примјењивати одредбе закона односно Оснивачког акта Фондације.

члан 2.

Фондација из члана 1. став 1. овог Статута је невладина, нестраначка, мултиетничка Фондација чији се рад заснива на начелима потпуне јавности.

Управни одбор Фондације стара се о редовном обавјештавању чланова, јавности рада и активностима Фондације, непосредно или путем интерних публикација, саопштења за јавност или на други погодан начин.

члан 3.

Фондација из члана 1. став 1. овог Статута оснива се на неодређено вријеме и уписом у судски регистар надлежног регистарског суда стиче својство правног лица.

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ФОНДАЦИЈЕ

члан 4.

Назив Фондације: Фондација “Јасеновац-Доња Градина“ Бањалука

Сједиште Фондације: Улица Ђуре Даничића бр. 1, Бањалука

ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ

члан 5.

Циљеви и дјелатности Фондације су да путем доприноса и донација обезбиједи средства за:

-имплементацију пројеката Спомен подручја Доња Градина ( хидротехничких радова, саобраћајница, хортикултуре, грађевинских објеката и др.)
-израду и допуну пројеката за потребе спомен подручја Доња Градина
-испитивања савременим техничким средствима, гробних поља и гробница на ужем и ширем подручју спомен-подручја
-прикупљање имена и презимена жртава у систему логора Јасеновац
-подршку формирању библиотеке и документационог центра Јасеновац (књиге, часописи, филмови, видео и други записи)
-помоћ формирању центра за даљње истраживање жртава усташког концентрационог логора Јасеновац
-формирање музеја геноцида у концентрационом логору Јасеновац у Доњој Градини
-сарадњу са Удружењем „Јасеновац-Доња Градина“ Бања Лука
-сарадњу са Епархијом Бањалучком
-сарадњу са одбором за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве
-сарадњу са међународним организацијама и удружењима која имају иста или слична програмска опредјељења

У остваривању програмских циљева Фондација може остварити сарадњу са свим политичким странкама, удружењима и организацијама грађана чији програмски циљеви су слични или идентични.

ПРИЈЕМ И ИСТУПАЊЕ ЧЛАНОВА

члан 6.

Поред чланица Фондације из Уговора о оснивању Фондације, који обавезно потписом прихватају Статут и чланство у Фондацији, Фондацији могу приступити:

-друге Фондације грађана као и лица која прихватају програмске циљеве Фондације и његов Статут
-Фондације која имају исте или сличне програмске циљеве и које су регистрована као Фондације на територији своје локалне јединице управе

У случају из претходног става чланство се стиче потписивањем приступнице.

члан 7.

Члан може добровољно иступити из Фондације на основу писмене одлуке Скупштине Фондације која се изјасни да жели иступити из Фондације .

САРАДЊА, ПРИСТУПАЊЕ И ПРИПАЈАЊЕ

члан 8.

Ради остваривања својих програмских циљева Фондација успоставља контакте и сарадњу са другим стручним, научним и образовним и сличним удружењима и организацијма у земљи и иностранству.

Фондација може приступити другим домаћим и страним удружењима која обављају исту или сличну статутарну дјелатност, о чему одлуку доноси Скупштина Фондације.

члан 9.

Фондација се може припојити другој фондацији.
Друга фондација може се припојити Фондацији.
О припајању Фондације одлуку доноси Скупштина Фондације.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

члан 10.

Члан Фондације има право да:

-равноправно са другим члановима Фондације учествује у остваривању циљева Фондације
-непосредно и преко органа Фондације учествује у одлучивању на Скупштини
-бира и буде биран у органе Фондације
-буде благовремено информисан о раду Фондације

члан 11.

Члан Фондације је обавезан да :

-активно доприноси остваривању програмских циљева и задатака Фондације
-учествује у активностима Фондације
-плаћа чланарину, уколико је то предвиђено актима Фондације
-обавља друге послове које му повјери Управни одбор у вези са остваривањем статутарних и програмских циљева Фондације

ОРГАНИ ФОНДАЦИЈЕ

члан 12.

Органи Фондације су:

Скупштина Фондације
Управни одбор Фондације
Надзорни одбор Фондације

СKУПШТИНА ФОНДАЦИЈЕ

члан 13.

Скупштину Фондације чине:

начелник општине Kозарска Дубица
начелник општине Kостајница
начелник општине Градишка
начелник општине Србац
начелник општине Лакташи
градоначелник града Бањалука
начелник општине Приједор
начелник општине Нови Град
четири представника Удружења „Јасеновац-Доња Градина“ Бања Лука
представник Епархије Бањалучке
представник Одбора за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве
представници појединих предузећа, органа Владе Републике Српске и грађани који покажу посебан интерес.

Начелници општина могу на сједницу Скупштине Фондације делегирати неког од својих сарадника.

члан 14.

Скупштина има предсједника и потпредсједника који се бирају на мандатни период од четири године са могућношћу поновног избора.

Мандат предсједника или /и потпредсједника Скупштине може престати прије истека мандата подношењем оставке или разрјешењем од стране Скупштине.

Скупштина има секретара који се бира на мандатни период од четири године уз могућност поновног избора.

члан 15.

Скупштину сазива предсједник Скупштине, а у његовом отсуству потпредсједник, оба самоиницијативно.

Скупштина се може сазвати на захтјев 1/3 чланова Скупштине односно Управног одбора.

Скупштина Фондације се састаје најмање једном годишње (редовна сједница Скупштине)

Ванредна сједница Скупштине може се заказати на образложени приједлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање 1/3 чланова .

члан 16.

Скупштина Фондације обавља сљедеће послове:

бира и разрјешава предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине
бира и разрјешава чланове Управног одбора и Надзорног одбора
доноси план и програм рада Фондације
надзире коришћење имовине Фондације
разматра и усваја извјештај о раду Управног одбора
усваја завршни рачун Фондације
усваја Извјештај о утрошку средстава Фондације
одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, распуштању и престанку рада и другим статусним питањима од значаја за рад Фондације
доноси друге акте у складу са законом и Статутом
одлучује о другим питањима која нису Статутом пренесена у надлежност других органа Фондације

члан 17.

Скупштина може да ради и правоснажно одлучује ако сједници Скупштине присуствује више од половине њених чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова
За одлуку о измјенама и допунама Статута и добровољног престанка рада Фондације неопходна је 2/3 већина гласова присутних чланова.

У случају потребе, чланови могу гласати и писменим путем, у одсуству (фаx, е-маил, телеграмски и сл.)

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ

члан 18.

Управни одбор Фондације је орган који се стара о спровођењу циљева Фондације утврђених овим Статутом, одлукама Скупштине Фондације и Уговором о оснивању Фондације.

Управни одбор за свој рад одговара Скупштини Фондације.

члан 19.
Управни одбор има 9 чланова.
Из овог састава обавезно се бирају предсједник, потпредсједник и секретар Управног одбора, који имају својство члана Управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора је четири године са могућношћу поновног избора.
Мандат чланова Управног одбора може престати прије истека мандата подношењем оставке или разрјешењем од стране Скупштине

члан 20.

Управни одбор обавља сљедеће послове:

-бира по потреби савјете или комисије
-припрема сједнице Скупштине
-руководи радом Фондације између двије сједнице Скупштине
-доноси одлуке ради остваривања програмских циљева и задатака Фондације
-повјерава посебне послове појединим члановима
-путем доприноса, донација и слично прикупља потребна финансијска средства
-обезбјеђује потребну пројектну документацију за програмиране радове у Спомен подручју Доња Градина и Драксенић
-припрема и спроводи одређене конкурсе односно тендере за извођење потребних радова у спомен-подручју
-располаже имовином Фондације и доноси финансијске одлуке
-доноси годишњи план прихода и расхода Фондације
-одлучује о покретању поступка за измјене и допуне Статута и других аката
-припрема приједлог измјена и допуна Статута које подноси Скупштини на усвајање
-подноси годишњи извјештај о свом раду Скупштини Фондације
-подноси финансијски извјештај и извјештај о стању имовине Фондације Скупштини Фондације
-стара се о редовном обавјештавању чланова и јавности о раду и активностима Фондације
-одлучује о другим питањима која нису у надлежности Скупштине

Управни одбор је прије доношења одлука из области пројектовања и грађења у Спомен-подручју, као и статусних промјена дужан прибавити мишљење Извршног одбора Удружења „Јасеновац-Доња Градина“ Бања Лука.

члан 21.

Предсједник Управног одбора Фондације:

-заједно са предсједником Скупштине Фондације представља и заступа Фондацију
-сазива и предсједава сједницама Управног одбора Фондације
-координира рад на остварењу закључака ставова и одлука Скупштине Фондације и Управног одбора.

члан 22.

Управни одбор сазива се по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Сједница Управног одбора може се одржати ако истој присуствује већина чланова, а одлука је ваљана ако за исту гласа 2/3 присутних чланова Управног одбора.

НАДЗОРНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ

члан 23.

Надзорни одбор Фондације има три члана које бира Скупштина Фондације.
Надзорни одбор из реда својих чланова бира предсједника.
Мандат чланова и предсједника Надзорног одбора траје четири године.

члан 24.

Надзорни одбор:

врши контролу материјално финансијског пословања Фондације
извјештава Скупштину и Управни одбор Фондације о утврђеном материјалном и финансијском стању у Фондацији

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ ФОНДАЦИЈЕ

члан 25.

Фондацију у правном промету са трећим лицима представљају Предсједник Скупштине и Предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења.
Лица из претходног става могу издавати појединачне пуномоћи трећим лицима за представљање и заступање Фондације.
У случају из става 2. овог члана овлашћење трећег лица за заступање ограничено је датим писменим пуномоћјем.
Предсједник Управног одбора представља Фондацију у јавности.

ИМОВИНА, СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ И ДОБИТ

члан 26.

Имовину Фондације чине:

-добровољни прилози, поклони и донације који имају новчану вриједност
-финансијска средства из буџетских дотација и пореза
-субвенције
-приходи стечени путем остваривања циљева и активности Фондације
-остали приходи остварени у складу са законом

Средства за финансирање рада Скупштине и Управног одбора Фондације обезбјеђују се:

-путем оснивача Фондације
-донацијама хуманитарних и међународних организација
-донацијама других организација, правних лица и појединаца
-донацијама Владе Републике Српске
-приходима оствареним споредним дјелатностима Фондације у складу са законом и приходима од камата, дивиденди, добити од капитала, закупнина и сл. извора прихода.

члан 27.

Средствима Фондације располажу предсједник Скупштине, предсједник Управног одбора и лице које они овласте.
Финансијска средства се утврђују и распоређују годишњим планом прихода и расхода који доноси Управни одбор Фондације.
Средства Фондације могу се користити само за обављање основних програмских циљева Фондације, унапређење програмских активности и подмирење административних трошкова Фондације.

члан 28.

Фондација располаже имовином у складу са Статутом и законом.
Скупштина Фондације надзире коришћење имовине Фондације.
Евентуална остварена добит Фондације мора се инвестирати у статутарне активности Фондације.

ПЕЧАТ И ЗНАK

члан 29.

Печат Фондације је округлог облика, пречника 35 мм, чији отисак садржи текст: Фондација „Јасеновац-Доња Градина“ Бањалука, на српском језику и ћириличним писмом.
Актом о оснивању односно установљавању посебне канцеларије Фондације може се предвидјети да такав организациони дио користи печат или штамбиљ Фондације, уз додатак текста назива Фондације и сједишта канцеларије.

члан 30.

Пословна акта Фондације намјењена трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и сл) поред назива Фондације и сједишта садрже означење суда код којег је Фондација уписана, у регистар, број регистарског уписа и број рачуна.

ПРЕСТАНАK ЧЛАНСТВА У ФОНДАЦИЈИ И ПРЕСТАНАK РАДА ФОНДАЦИЈЕ

члан 31.

Чланство у Фондацији престаје дужом неактивношћу члана за коју не постоји оправдан разлог, тежим кршењем одредаба Статута или непоштивањем интерних аката Фондације.
Одлуку о престанку чланства по основу одредби претходног става доноси Скупштина Фондације, на приједлог Управног одбора Фондације, након што пружи могућност члану да да своју изјаву непосредно или преко овлашћеног представника.

члан 32.

Kад престану услови за остваривање програмских циљева, а Фондација не утврди нове циљеве И програмска опредјељења Фондација престаје са радом.
О престанку рада Фондације може одлучити Скупштина Фондације и због других разлога (распуштање и сл.)
У случају престанака рада Фондације о имовини Фондације одлучиће Скупштина Фондације.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ФОНДАЦИЈЕ

члан 33.

Органи и оснивачи Фондације имају право и дужност да обезбједе услове да се пословање Фондације обавља на начин којим се остварује заштита животне средине у складу са законом и другим прописима и Статутом Фондације.

члан 34.

Општи акти Фондације су овај Статут и други општи акти ( правилници и одлуке општег карактера) .

Статут Фондације садржи одредбе предвиђене законом и друга питања од значаја за организацију и пословање Фондације.

члан 35.

Оснивачи имају право и обавезу да омогуће функционисање и остваривање задатака из дјелокруга и надлежности Скупштине, Управног и Надзорног одбора Фондације, а према одредбама закона, програмских циљева и Статута Фондације.

Сва остала међусобна права и обавезе оснивача и Фондације остварују се у складу са законом и Статутом Фондације.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

члан 36

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Фондације.

члан 37.

Измјене и допуне Статута вршиће се на исти начин као што је Статут и донесен.
Сва евентуална тумачења Статута овлашћен је давати Управни одбор Фондације.

 

Број:2/05

Предсједник Скупштине
У Бањалуци, септембар 2005.године

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *