Удружење

0

Чланови Извршног одбора Удружења „Јасеновац – Доња Градина“ Бања Лука

Владимир Лукић,предсједник
Зоран Леви
Жељко Вујадиновић
Живко Радишић
Милорад Буква,
Бранислав Божић
Милош Милинчић
Ранко Рисојевић
Илија Лукић
Мирослав Вујатовић
Милорад Кењаловић
Јанко Велимировић
Чедомир Бурлица
Здравко Маријанац
Милош Мишковић
Зоран Гаврић
Слободан Вишњић
Душан Сопић
Саша Аћић

 

Статут Удружења

На основу члана 10 и члана 12 Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 52/01, Оснивачка Скупштина Удружења „Јасенoвац – Доња Градина“ Бањалука, на својој сједници одржаној 16. 09. 2005. у Бањалуци, донијела је
С Т А Т У Т
Удружења

„ЈАСЕНОВАЦ-ДОЊА ГРАДИНА”

Бања Лука

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом утврђују се правила рада и пословања Удружења “Јасеновац-Доња Градина” Бањалука (у даљем тексту: Удружење) као и друга основна питања од значаја за организацију и пословање Удружења, а посебно:
– назив и сједиште Удружења,
– циљеви и дјелатност Удружења,
– поступак пријема и искључења чланова Удружења,
– права обавезе и одговорности чланова Удружења,
– органи Удружења, начин избора и опозива, мандат, овлашћења, начин рада и одлучивања,
– стицање и располагање имовином,
– облик и садржај печата,
– заступање и представљање Удружења,
– извјештавање и јавност рада,
– услови и поступак сарадње, спајања или престанак рада Удружења,
– поступак измјене и допуне Статута, начин иовлашћења доношења других општих аката Удружења,
– престанак Удружења и поступак расподјеле преостале имовине у случају престанка рада Удружења,
– заштита животне средине и
– друга питања од значаја за рад Удружења,

Уколико се накнадно поједина питања која су уређена овим Статутом другачије уреде законом или Оснивачким актом Удружења, непосредно ће се примјењивати одредбе закона односно Оснивачког акта Удружења.

Члан 2.

Удружење из члана 1. став 1. овог Статута је невладино, нестраначко, мултиетничко удружење чији се рад заснива на начелима потпуне јавности.

Извршни одбор Удружења стара се о редовном обавјештавању чланова, јавности рада и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, саопштења за јавност или на други погодан начин.

Члан 3.

Удружење из члана 1. став 1. овог Статута оснива се на неодређено вријеме и уписом у судски регистар надлежног регистарског суда стиче својство правног лица.

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УДРУЖЕЊА

Члан 4.

Назив удружења је: Удружење „Јасеновац Доња Градина“ Бањалука
Сједиште Удружења је: Улица Ђуре Даничића бр.1, Бањалука

ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 5.

Циљеви и дјелатности Удружења су:
– да се јавности, на основу историјских чињеница, постојећих и нових научних истраживања, прикупљених имена и презимена жртава и других доказа презентира истина о Јасеновцу и Доњој Градини,
– да се улагањем напора и организованим дјеловањем путем доприноса и донација обезбиједе средства за изградњу пројектованих објеката у Спомен подручју Доња Градина, а у складу са пројектном документацијом која ће омогућити квалитетнију и савременију презентацију истине о Доњој Градини и Јасеновцу,
– очување сјећања на жртве Јасеновца и Доње Градине
– да се улагањем напора и организованим дјеловањем путем доприноса и донација обезбиједе средства за имплементацију пројеката Спомен подручја Доња Градина (хидротехничких радова, саобраћајница, хортикултуре, грађевинских објеката и др.
– настојање да се улагањем напора и организованим дјеловањем путем доприноса и донација обезбиједе средства за израду и допуну пројеката вјерским објектом и спомеником жртвама за потребе спомен подручја Доња Градина,
– да се улагањем напора и организованим дјеловањем путем доприноса и донација обезбједе средства за испитивања савременим техничким средствима, гробних поља и гробница на ужем и ширем подручју Спомен подручја,
– прикупљање имена и презимена жртава у систему логора Јасеновац,
– покретање иницијативе и улагање напора и организовано дјеловање да се путем доприноса и донација обезбиједе средства за формирање библиотеке и документационог центра Јасеновац (књиге, часописи, филмови, видео и други записи,
– прикупљање документације, тродимензионалних предмета и др. за музеј о геноциду над српским, јеврејским и ромским народом као и антифашистима у Јасеновцу, односно Доњој Градини,
– покретање иницијативе за формирање центра за даљње истраживање жртава усташког концентрационог логора Јасеновац,
– давање иницијативе и улагање напора и организовано дјеловањеда се путем доприноса и донација обезбиједе средства за изградњу пројектованих објеката, формирање музеја геноцида у концентрационом логору Јасеновац у Доњој Градини,
– сарадња са Музејом Јад Вашем у Јерусалему,
– сарадња са Јавном установом Спомен подручја Доња Градина,
– сарадња са Одбором за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве,
– сарадња са Епархијом Бањалучком,
– предложити у Просторни план Републике Српске уношење Спомен подручје Доња Градина и Драксенић као и остала стратишта из Другог свјетског рата у БиХ.
– анимирање образовних, научних, политичких и других институција, да кроз своје планове и програме, организују посјете Спомен подручју Доња Градина односно Јасеновцу и тиме на најбољи начин дају допринос да се не заборави најмонструознији концентрациони логор које су усташе независне НДХ створиле у Европи,
– сарадња са локалним и међународним организацијама и удружењима која имају иста или слична прогрaмска опредјељења,
– заложити се за јачање и осавремењавање Јавне установе ,,Спомен подручје Доња Градина“
– предложити измјене и допуне Закона о Спомен подручју Доња Градина (Службени гласник РС број 16 од 22.06.1996. године)
– предложити савременију и рационалнију организацију Јавне установе ,,Спомен подручје Доња Градина“
– припремити акте о формирању фондације Доња Градина као невладине организације чији би оснивачи биле одређене општине, Влада Републике Српске, радне организације, појединци и др.
– заложити се за реализацију раније поднесеног захтјева СРЈугославије и Републике Српске да се Спомен подручје Јасеновац стави под заштиту УНЕСКО-а
У остваривању програмских циљева Удружење може остварити сарадњу сасвим политичким странкама, удружењима и организацијама грађана чији програмски циљеви су слични или идентични.

ПРИЈЕМ И ИСТУПАЊЕ ЧЛАНОВА

Члан 6.

Поред чланица Удружења из Уговора о оснивању Удружења, који обавезно потписом прихватају Статут и чланство у Удружењу, Удружењу могу приступити:
– друга удружења грађана, као и лица која прихватају програмске циљеве Удружења и његов Статут,
– удружења која имају исте или сличне програмске циљеве и која су регистрована као удружења на територији своје локалне јединице управе.
У случају из претходног става чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан 7.

Члан може добровољно иступити из Удружењана основу писмене одлуке Скупштине удружења која се изјасни да жели иступити из Удружења.

САРАДЊА, ПРИСТУПАЊЕ И ПРИПАЈАЊЕ

Члан 8.

Ради остваривања својих програмских циљева Удружење успоставља контакте сарадњу са другим стручним, научним и образовним и сличним удружењима и организацијма у земљи и иностранству.
Удружење може приступити другим домаћим и страним удружењима која обављају исту или сличну статутарну дјелатност, о чему одлуку доноси Скупштина Удружења.

Члан 9.

Удружење се може припојити другом удружењу. Друго удружење може се припојити Удружењу. О припајању Удружења одлуку доноси Скупштина Удружења.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Члан 10.

Члан Удружења има право да:
– равноправно са другим члановима Удружења учествује у остваривању циљева Удружења
– непосредно и преко органа Удружења учествује у одлучивању на Скупштини – бира и буде биран у органе Удружења
– буде благовремено информисан о раду Удружења

Члан 11.

Члан Удружења је је обавезан да:
– активно доприноси остваривању програмских циљева и задатака Удружења
– учествује у активностима Удружења
– плаћа чланарину, уколико је то предвиђено актима Удружења
– обавља друге послове које му повјери Извршни одбор у вези са остваривањем статутарних ипрограмских циљева Удружења

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 12.

Органи Удружења су:
– Скупштина Удружења
– Извршни одбор Удружења
– Надзорни одбор Удружења

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Скупштину Удружења чине просвјетни, културни и научни радници, представници осам поткозарских општина Козарска Дубица, Костајница, Градишка, Србац, Лакташи, Бањалука, Приједор и Нови Град, и представници вјерских заједница Срба, Јевреја, Рома и других грађана.

Члан 14.

Скупштина има предсједника и потпредсједника који се бирају на мандатни период од четири године са могућношћу поновног избора.
Мандат предсједника или/и потпредсједника Скупштине може престати прије истека мандата подношењем оставке или разрјешењем од стране Скупштине.
Скупштина има секретара који се бира на мандатни период од четири године уз могућност поновног избора.

Члан 15.

Скупштину сазива предсједник Скупштине, а у његовом отсуству потпредсједник, оба самоиницијативно.
Скупштина се може сазвати и на захтјев 1/3 чланова Скупштине односно Извршног одбора.
Скупштина Удружења се састаје најмање једном годишње (редовна сједница Скупштине)
Ванредна сједница Скупштине може се заказати на образложени приједлог Извршног одбора, као и на писмену иницијативу најмање 1/3 чланова.

Члан 16.

Скупштина Удружења обавља сљедеће послове:
– бира и разрјешва предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине,
– бира и разрјешава чланове Извршног одбора и Надзорног одбора
– доноси план и програм рада Удружења
– надзире коришћење имовине Удружења
– разматра и усваја извјештај о раду Извршног одбора
– усваја завршни рачун Удружења
– усваја Извјештај о утрошку средстава Удружења
– одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, распуштању и престанку рада и др. статусним питањима од значаја за рад Удружења
– доноси друге акте у складу са законом и Статутом
– одлучује о другим питањима која нису Статутом пренесена у надлежност других органа Удружења

Члан 17.

Скупштина може да ради и правоснажно одлучује ако сједници Скупштине присуствује више од половине њених чланова. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова За одлуку о измјенама и допунама Статута и добровољног престанка рада Удружења неопходна је 2/3-већина гласова присутних чланова.
У случају потребе, чланови могу гласати и писменим путем, у одсуству (факс, e-mail, телеграмски и сл.)

ИЗВРШНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

Члан 18.

Извршни одбор Удружења је орган који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђених овим Статутом, одлукама Скупштине Удружења и Уговором о оснивању Удружења.
Извршни одбор има за свој рад одговара Скупштини Удружења.

Члан 19.

Извршни одбор има 23 члана.
Из овог састава обавезно се бирају предсједник, потпредсједник и секретар Извршног одбора, који имају својство члана Извршногодбора.
Мандат чланова Извршног одбора је четири године са могућношћу поновног избора.
Мандат чланова Извршног одбора може престати прије истека мандата подношењем оставке или разрјешењем од стране Скупштине.

Члан 20.

Извршни одбор обавља сљедеће послове:
– бира по потреби савјете или комисије
– припрема сједнице Скупштине – руководи радом Удружења између двије сједнице Скупштине
– доноси одлуке ради остваривања програмских циљева и задатака Удружења
– повјерава посебне послове појединим члановима
– располаже имовином Удружења ид оноси финансијске одлуке
– доноси годишњи план прихода и расхода Удружења
– одлучује о покретању поступка за измјене и допуне Статута и др. аката
– припрема приједлог измјена и допуна Статута које подноси Скупштини на усвајање – подноси годишњи извјештај о свом раду Скупштини Удружења
– подноси финансијски извјештај и извјештај о стању имовине Удружења Скупштини Удружења
– стара се о редовном обавјештавању чланова и јавности о раду и активностима Удружења
– одлучује о другим питањима која нису у надлежности Скупштине

Члан 21.

Предсједник Извршног одбора Удружења:
– заједно са предсједником Скупштине Удружења представља и заступа Удружење
– сазива ипредсједава сједницама Извршног одбора Удружења
– координира рад на остварењу закључака ставова и одлука Скупштине Удружења и Извршног одбора

Члан 22.

Извршни одбор сазива се по потреби, а најмање једном у три мјесеца.
Сједница Извршног одбора може се одржати ако истој присуствује већина чланова, а одлука је ваљана ако за исту гласа 2/3 присутних чланова Извршног одбора.

НАДЗОРНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

Члан 23.

Надзорни одбор Удружења има три члана које бира Скупштина Удружења.
Надзорни одбор из реда својих чланова бира предсједника. Мандат чланова и предсједника Надзорног одбора траје четири године.

Члан 24.

Надзорни одбор:
– врши контролу материјално финансијског пословања Удружења
– извјештава Скупштину и Извршни одбор Удружења о утврђеном материјалном и финансијском стању у Удружењу

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ УДРУЖЕЊА

Члан 25.

Удружење у правном промету са трећим лицима представљају Предсједник Скупштине и Предсједник Извршног одбора, самостално и без ограничења.
Лица из претходног става могу издавати појединачне пуномоћи трећим лицима за представљање и заступање Удружења.
У случају изстава 2. овог члана овлашћење трећег лица за заступање ограничено је датим писменим пуномоћјем.
Предсједник Извршног одбора представља Удружење у јавности.

ИМОВИНА, СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ И ДОБИТ

Члан 26.

Имовину Удружења чине:
– добровољни прилози, поклони и донације који имају новчану вриједност,
– финансијска средства из буџетских дотација и пореза,
– субвенције,
– приходи стечени путем остваривања циљева иактивности Удружења,
– чланарина,
– остали приходи остварени у складу са законом.

Средства за финансирање рада Скупштине и Извршног одбора Удружења обезбјеђују се:
– путем оснивача Удружења,
– донацијама хуманитарних и међународних организација,
– донацијама других организација, правних лица и појединаца,
– донацијама Владе Републике Српске,
– приходима оствареним споредним дјелатностима Удружења у складу са законом и приходима од камата, дивиденди, добити од капитала, закупнина и сл. извора прихода

Члан 27.

Средствима Удружења располажу предсједникСкупштине и предсједник Извршног одбора
Изузетно од претходног става средствима Удружења може да располаже и друго лице које на то консензусом овласте предсједник Скупштине и предсједник Извршног одбора Удружења.
Финансијска средства се утврђују и распоређују годишњим планом прихода и расхода који доноси Извршни одбор Удружења.
Средства удружења могу се користити само за обављање основних програмских циљева Удружења, унапређење програмских активности и подмирење административних трошкова Удружења.

Члан 28.

Удружење располаже имовином у складу са Статутом и законом.
Скупштина Удружења надзире кориштење имовине Удружења.
Евентуална остварена добит Удружења мора се инвестирати у статутарне активности Удружења.

ПЕЧАТ И ЗНАК

Члан 29.

Печат Удружења је округлог облика, пречника 35 мм, чији отисак садржи текст: Удружење „Јасеновац Доња Градина“ Бањалука, на српском језику и ћириличним писмом. Актом о оснивању односно установљавању посебне канцеларије Удружења може се предвидјети да такав организациони дио користи печат или штамбиљ Удружења, уз додатак текста назива Удружења и сједишта канцеларије

Члан 30.

Пословна акта Удружења намјењена трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и сл) поред називаУдружења и сједишта садрже означење суда код којег је Удружење уписано у регистар, број регистарског уписа и број рачуна.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У УДРУЖЕЊУ И ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 31.

Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана за коју не постоји оправдан разлог, тежом кршењем одредби Статута или непоштовањем интерних аката Удружења.
Одлуку о престанку чланства по основу одредби претходног става доноси Скупштина Удружења, на приједлог Извршног одбора Удружења, након што пружи могућност члану дада своју изјаву непосредно или преко овлашћеног представника.

Члан 32.

Кад престану услови за остваривање програмских циљева, а Удружење не утврди нове циљеве и програмска опредјељења Удружење престаје са радом.
О престанку рада Удружења може одлучити Скупштина Удружења и због других разлога (распуштање и сл.)
У случају престанака рада Удружења, имовина Удружења ће се уступити удружењима или организацијама грађана чији су програмски циљеви слични или идентични.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД УДРУЖЕЊА

Члан 33.

Органи и оснивачи Удружења имају право и дужност да обезбједе услове да се пословање Удружења обавља на начин којим се остварује заштита животне средине у складу са законом и другим прописима и Статутом Удружења.

Члан 34.

Општи акти Удружења су овај Статут и други општи акти (правилници и одлуке општег карактера.
Статут Удружења садржи одредбе предвиђене законом и друга питања од значаја за организацију и пословање Удружења.

Члан 35.

Оснивачи имају право иобавезу да омогуће функционисање и остваривање задатака из дјелокруга и надлежности Скупштине, Извршног и Надзорног одбора Удружења, а према одредбама закона, програмских циљева и Статута Удружења.
Сва остала међусобна права и обавезе оснивача и Удружења остварују се у складу са законом и Статутом Удружења.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Удружења.

Члан 37.

Измјене и допуне Статута вршиће се на исти начин као што је Статут и донесен. Сва евентуална тумачења Статута овлашћен је давати Извршни одбор Удружења.

 

Оснивачи Удружења

Предсједник Скупштине
Зоран Леви, дипл. технолог

Број:2/05
У Бањалуци,16. септембар 2005. године

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *