In memoriam: Јован Мирковић

У Београду се у 77. години живота упокојио Јован Мирковић, историчар и музејски савјетник Музеја жртава геноцида и предратни директор Спомен подручја Јасеновац, коме је посветио цијели живот.

Јован Мирковић рођен је 1. новембра 1943. године, у Брезовцу Субоцком, општина Новска у Славонији.

Завршио је Педагошку академију у Петрињи и положио стручни испит за звање наставника, затим Филозофски факултет у Сарајеву, група историја.

Стручни испит за звање кустоса положио је у Музејском документационом центру у Загребу 1991. године. Стручно звање вишег кустоса стекао 2007. а музејског савјетника 2012. године у Народном музеју у Београду.

На Филозофском факултету у Сарајеву био је на постдипломским студијама, које су прекинуте због ратних дешавања деведесетих година.

Радио је у привреди и у просвјети. Од 1. септембра 1978. године радио је у Спомен подручју Јасеновац чији је директор био у два мандата (1978-1980. и 1990-1991. године). Као ди­рек­тор Спо­мен под­руч­ја Ја­се­но­вац, ор­га­ни­зо­вао и спро­во­дио истражи­ва­ња споме­нич­них (гро­би­шта) ло­ка­ли­те­та, уре­ђе­ње про­сто­ра, прикупљање и об­ра­ду музејске гра­ђе и ње­ну пре­зен­та­ци­ју, рад са по­сје­ти­о­ци­ма, из­да­вач­ку дје­лат­ност.

Био је директор Народног свеучилишта Новска године, а у Музеју жртава геноцида у Београду радио од 1. марта 1999. године на радном мјесту кустоса-истраживача, до 2013. године када одлази у пензију.
У Му­зе­ју жр­та­ва ге­но­ци­да, уже под­руч­је ис­тра­жи­ва­ња били су зло­чи­ни геноцида и рат­ни зло­чи­ни у врије­ме Другог свјет­ског ра­та, по­себ­но у Не­за­ви­сној Држа­ви Хр­ват­ској. Од програмских активности Музеја, посебан допринос дао је у дигитализацији, издавачкој дјелатности, сарадњи са сродним установама културе итд. Учествовао је на бројним на­уч­ним ску­по­ви­ма, објављивао радове у различитим зборницима.

Аутор је и уредник више књига од великог значаја за проучавање система концентрационих и логора смрти Јасеновац, као и страдања српског и других народа на подручју окупиране Југославије у Другом свјетском рату.

За његове заслуге и животно дјело, на предлог Његовог Преосвештенства владике Пакрачко-славонског г. Јована, Свети Архијерејски Синода Српске Православне Цркве 30. јануара 2020. године одликовао га је Орденом Светог Деспота Стефана Лазаревића.

Нека му је вјечан спомен и хвала за све!
Да Господ настани душу његову у насељима рајским.