проф. Јован Мирковић

????????????????????????????????????

Јован Мирковић

Ро­ђен је 1. но­вем­бра 1943. го­ди­не, Бре­зо­вац Субоцки, Нов­ска, Хр­ват­ска.

За­вр­шио Пе­да­го­шку ака­де­ми­ју у Пе­три­њи и по­ло­жио струч­ни ис­пит за звање на­став­ни­ка, затим Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет Универ­зи­те­та у Са­ра­је­ву, гру­па Историја, стекавши струч­ни на­зи­в про­фе­сор исто­ри­је. Струч­ни ис­пит за зва­ње кустоса положио у Музеј­ском до­ку­мен­та­ци­оном цен­тру у За­гре­бу 1991. Стручно звање вишег кустоса стекао 2007, а музејског саветника 2012 (Народни музеј у Београду, Комисије за стицање виших стручних звања). На Фи­ло­зоф­ском факулте­ту у Са­ра­је­ву био на пост­ди­плом­ским сту­ди­ја­ма, ко­је су пре­ки­ну­те због рат­них де­ша­ва­ња де­ве­де­стих го­ди­на.

У рад­ном ве­ку, ра­дио у при­вре­ди и у про­све­ти (на­став­ник и ди­рек­тор школе), а у обла­сти кул­ту­ре, од 1. септембра 1978. године: у Спо­мен под­руч­ју Јасе­но­вац као ди­рек­тор у два мандата (1978-1980. и 1990-1991), директор Народног свеучилишта Новска (1980-1984). У периоду 1984-1990. био на изборним и именованим функцијама, а у Му­зе­ју жр­та­ва ге­но­ци­да у Бе­о­гра­ду у стал­ном радном од­но­су од 1. марта 1999, на рад­ном ме­сту ку­сто­са-ис­тра­жи­ва­ча. Пре­кид ра­да у зва­њу, од 1991. до 1999, на­стао је због рат­них де­ша­ва­ња.

Као ди­рек­тор Спо­мен под­руч­ја Ја­се­но­вац, ор­га­ни­зо­вао и спро­во­дио истражи­ва­ња спо­ме­нич­них (гро­би­шних) ло­ка­ли­те­та, уре­ђе­ње про­сто­ра, прикупљање и об­ра­ду му­зеј­ске гра­ђе и ње­ну пре­зен­та­ци­ју, рад са по­се­ти­о­ци­ма (више од 400.000 го­ди­шње), из­да­вач­ку де­лат­ност (пре­ко 40 на­сло­ва по­себ­них издања).

У Му­зе­ју жр­та­ва ге­но­ци­да, уже под­руч­је ис­тра­жи­ва­ња су зло­чи­ни геноцида и рат­ни зло­чи­ни у вре­ме Другог свет­ског ра­та, по­себ­но у Не­за­ви­сној Држа­ви Хр­ват­ској. Од програмских активности Музеја, посебан ангажман је на прикупљању и об­ра­ди гра­ђе (ди­ги­та­ли­за­ци­ја и унос у про­грам за ар­хи­ви­ра­ње и пре­тра­жи­ва­ње), обављање послова уредника издавачке делатности, суделовање са резултатима рада ужег подручја истраживања на на­уч­ним ску­по­ви­ма, објављивање радова у публикацијама, сарадња са сродним институцијама у свету, изложбена делатност Музеја (повремене и покретне изложбе).
Библиографија:

Посебна издања:

Ob­ja­vlje­ni iz­vo­ri i li­te­ra­tu­ra o ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, „Gra­fo­Mark“ Lak­ta­ši, „Besjeda“, Ba­nja Lu­ka, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da Be­o­grad, Ba­nja Lu­ka – Be­o­grad, 2000, 551.

Ob­ja­vlje­ni iz­vo­ri i li­te­ra­tu­ra o ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, Pr­vo elek­tron­sko iz­da­nje 2005 (ura­đe­no po štam­pa­nom iz­da­nju Ba­nja Lu­ka – Be­o­grad, 2000), obja­vlje­no na CD: Ja­se­no­vac – Do­nja Gra­di­na, In­du­stri­ja smr­ti 1941-1945, CD-ROM sa elektron­skom bi­bli­o­te­kom, iz­da­vač „Sve­tlo­pi­sno ode­lje­nje“, Be­o­grad 2005.

и internet: Ob­ja­vlje­ni iz­vo­ri i li­te­ra­tu­ra o ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, PDF, Web site www.jasenov­ac-­in­fo, и: www.rastko.rs.

и: исто или под насловом Јасеновачке жртве, неовлашћено стављање на преко 50 сајтова, па и са промењеним насловом.

­Ка­та­лог из­ло­жбе: Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и дечака = They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, коау­тор­ство са Дра­го­јем Лу­кићем, Бе­о­град, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, s.a. (2002), 52.
Ка­та­лог из­ло­жбе: Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и дечака = They We­re Only Chil­dren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, II из­ме­ње­но из­да­ње, Бе­о­град, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, 2006, 48.
Ca­ta­lo­go del­la mo­stra: Era­no so­lo bam­bi­ni, Ja­se­no­vac tom­ba di 19.432 bam­bi­ne e bambi­ni – Ca­ta­lo­gue of exi­bi­ti­on: They We­re Only Chil­dren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, III iz­me­nje­no iz­da­nje, Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va genocida, 2006, 48.
Ка­та­лог редизајниране из­ло­жбе: Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 девој­чи­це и де­ча­ка – They We­re Only Chil­dren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, IV из­ме­ње­но и допуњено из­да­ње, Бе­о­град, Му­зеј жр­та­ва гено­ци­да, 2011, 48.

Каталог изложбе: „Губим Невино Свој Живот Због Неваљали и Проклети Људи“, Злочини геноцида и ратни злочини против цивилног становништва на југословенским просторима 1941-1945 године (са документарних фотографија) = „I’m losing my Life Because of Wicked and Cursed People“, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs), ко­а­у­тор­ство, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, Бе­о­град 2011, 64.

Каталог изложбе „Подсјећање: Спомен обиљежје у Глини – незавршен пројекат“, коауторство: Јован Мирковић, Милојко Будимир и Драган Чубрић.

Iz­vje­štaj Spo­men pod­ruč­ja Ja­se­no­vac (Ana­li­za sta­nja i smjer­ni­ce raz­vo­ja), pri­re­dio: Jovan Mir­ko­vić, Ja­se­no­vac, Spo­men pod­ruč­je, 1980, 56.
­Чланци у­ посебн­им ­издањ­им­а:­

Kra­ći po­vi­je­sni osvrt na ja­se­no­vač­ke lo­go­re 1941-1945,Iz­vje­štaj Spo­men pod­ruč­ja Jase­no­vac (Ana­li­za sta­nja i smjer­ni­ce raz­vo­ja), (pri­re­dio: Jo­van Mir­ko­vić), Jase­no­vac 1980, 45-56.

Pred­go­vor = For­ward, u: Zlo­či­ni u lo­go­ru Ja­se­no­vac = Cri­mes in the Ja­se­no­vac camp, (fo­to­tip­sko iz­da­nje: Zlo­či­ni u lo­go­ru Ja­se­no­vac,Za­greb, Ze­malj­ska ko­mi­si­ja za utvr­đi­va­nje zlo­či­na oku­pa­to­ra i nji­ho­vih po­ma­ga­ča, 1946, Ba­nja Lu­ka, „Besje­da“, 2000, V-XIX.

Из­да­ња Му­зе­ја жр­та­ва ге­но­ци­да (уз 10-го­ди­шњи­цу За­ко­на о осни­ва­њу Му­зе­ја жр­та­ва ге­но­ци­да), у: Де­сет го­ди­на Му­зе­ја жр­та­ва ге­но­ци­да над Ср­би­ма, Је­вре­ји­ма и Ро­ми­ма, Фонд за ис­тра­жи­ва­ње ге­но­ци­да и Струч­на књи­га, Београд 2003, 47-63.

Исто­риј­ско пам­ће­ње срп­ског на­ро­да и из­ја­ва „да је НДХ би­ла из­раз по­ви­је­сних те­жњи хр­ват­ског на­ро­да“, транскрипт усменог излагања на научном скупу „Правни и политички аспекти оптужнице Хашког трибунала против проф. др Војислава Шешеља“, Београд, Сава центар, 23. јануара 2005. године, у: Војислав Шешељ, Ђаволов шегрт злочиначки римски папа Јован Павле Други, Београд 2004, 704-706.

Ја­дов­но, ком­плекс уста­шких ло­го­ра, сажеци по поглављима на енглеском језику у: Ђу­ро За­те­за­ло, Ја­дов­но, ком­плекс уста­шких ло­го­ра 1941. го­ди­не, књ. I, (733-767) и Ја­дов­но, Збор­ник до­ку­ме­на­та, књ. II (21-22), Му­зеј жр­та­ва гено­ци­да, Бе­о­град 2007.

Интернет: Исто, Јадовно, Слана и Метајна,приредио: Јован Мирковић(ћир.),

Isto, Jadovno, Slana i Metajna, priredio: Jovan Mirković (lat.),

i: The Jadovno, Slana аnd Metajna, Summary, Prepare: Jovan Mirković,

http://www.jadovno.com/jadovno-slana-metajna/articles/jadovno-slana-i-metajna-cir.html

http://www.jadovno.com/en-lat-352/articles/jadovno-slana-metajna.html

www.jadovno.com/jadovno-slana-metajna-en.html

http://www.genocide-jasenovac.info/index.php/-jadovno-complex/7-jadovno-kompleks-ustaskih-logora-ndh-jasenovac (исто: Јадовно, ком­плекс уста­шких ло­го­ра)

Библиографија радова Драгоја Лукића (коауторство, Миливој Родић), у: Драгоје Лукић родитељ покошеноог нараштаја, Музеј жртава геноцида, Београд 2008, 331-340.

Уз ово издање (A na­me for le­a­sing или­ти о ре­ви­зи­о­ни­зму у исто­ри­о­гра­фи­ји и закључ­ку „da je ’po­kolj u glin­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi‘ jed­no­stav­no iz­mi­šljen“), у: Ђуро Аралица, Усташки покољи Срба у глинској цркви, Музеј жртава геноцида, Београд 2010 (1. издање), 2012 (2. издање), 7-18.
Чланц­и ­у зборн­ицима:­

Скр­на­вље­ње Спо­мен под­руч­ја Ја­се­но­вац и пи­та­ње ње­го­ве да­ље за­шти­те, у збор­ни­ку: Рат­ни зло­чи­ни и зло­чи­ни ге­но­ци­да 1991-1992, Бе­о­град, СА­НУ, 1993, 125-135.

„Ја­се­но­вач­ки мит“ Фра­ње Туђ­ма­на, у збор­ни­ку:Си­стем не­и­сти­на о зло­чи­ни­ма ге­но­ци­да 1991-1993. го­ди­не, Бе­о­град, СА­НУ, 1994, 141-143.

Sa­op­šte­nje o is­tra­ži­va­nji­ma u Spo­men pod­ruč­ju Ja­se­no­vac u ve­zi sa Tuđ­ma­no­vim izjava­ma o po­sto­ja­nju kon­cen­tra­ci­o­nog lo­go­ra u Ja­se­nov­cu po za­vr­šet­ku Drugog svet­skog ra­ta,u zbor­ni­ku: Ja­se­no­vac, si­stem usta­ških lo­go­ra smr­ti, Muzej žr­tava ge­no­ci­da i In­sti­tut za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Be­o­grad, 1997, 239-240.

Ja­se­no­vač­ki lo­gor u li­te­ra­tu­ri (Tekst i gra­fič­ko-ta­be­lar­na ana­li­za), u zbor­ni­ku: Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra, br. 5, Za­kla­da Fri­e­drich Na­u­mann, Za­greb 2000, 531-561. i internet: http://www.cpi.hr/download/links/hr/7094.pdf

Per­pe­tra­tors of ge­no­ci­de – Ete­ro­vić Mir­ko,iz­da­nje na en­gle­skom: Ja­se­no­vac – System of Cro­a­tian Us­tas­ha Camps of Ge­no­ci­de 1941-1945, Se­cond In­ter­na­ti­o­nal Con­fe­ren­ce Ja­se­no­vac – System of Cro­a­tian Us­tas­ha Camps of Ge­no­ci­de 1941-1945, Ba­nja Lu­ka 2001, 330-337;

Cri­mes of ge­no­ci­de – Ete­ro­vić Mir­ko (tran­skript usme­nog iz­la­ga­nja),u: isto, 115-117.

i internet: www.ic-jasenovac.com/index.php?option=com_docman&task (115-117, 329-336)

Зло­чин­ци ге­но­ци­да: Ете­ро­вић Мир­ко, у збор­ни­ку: Ја­се­но­вац – си­стем хр­ват­ских уста­шких ло­го­ра ге­но­ци­да 1941-1945, из­да­вач: Се­кре­та­ри­јат Дру­ге међуна­род­не кон­фе­рен­ци­је „Ја­се­но­вац – си­стем хр­ват­ских уста­шких лого­ра ге­но­ци­да 1941-1945“ и До­ку­мен­та­ци­о­ни цен­тар Ре­пу­бли­ке Срп­ске за ис­тра­жи­ва­ње рат­них зло­чи­на Ба­ња Лу­ка, Ба­ња Лу­ка 2002, 321-327.

Зло­чи­ни ге­но­ци­да: Ете­ро­вић Мир­ко (тран­скрипт усме­ног из­ла­га­ња), у: исто: 116-119

i internet: http://www.ic-jasenovac.com/index.php?option=com_docman&task=

cat_view&gid=16&Itemid=99999999

Ja­se­no­vač­ki lo­gor u me­mo­ar­skim za­pi­si­ma ob­ja­vlje­nim do 1950. go­di­ne,u zbor­ni­ku: Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra 7, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Za­greb 2003, 509-525.iinternet: http://www.cpi.hr/download/links/hr/7262.pdf

Iz­da­nja Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­da i gra­đa o ljud­skim gu­bi­ci­ma u tim iz­da­nji­ma,u zborniku: Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra 7, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Zagreb 2003, 573-591.

iinternet: http://www.cpi.hr/download/links/hr/7265.pdf;

http://www.cpi.hr/hr-7230_1-3-5_ljudski_gubici_hrvatske_i_srbije_u_20_veku.htm

Žr­tve u lo­go­ri­ma 1941-1945. go­di­ne (Pri­log iz­u­ča­va­nju žr­ta­va ra­ta 1941-1945. go­di­ne u Voj­vo­di­ni pre­ma po­pi­su iz 1964. go­di­ne i do sa­da iz­vr­še­noj re­vi­zi­ji po­pi­sa), u zbor­ni­ku: Isti­na…, Zbor­nik ra­do­va sa Me­đu­na­rod­nog na­uč­nog sku­pa sep­tem­bra 2004 Анкетног одбора Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne za utvr­đi­va­nje isti­ne o događaji­ma u pe­ri­o­du od 1941. do 1945. go­di­ne u Voj­vo­di­ni, No­vi Sad 2004, 35-111.

Кван­ти­та­тив­но ква­ли­та­тив­на ана­ли­за упо­тре­бљи­во­сти ли­те­ра­ту­ре за изучавање ја­се­но­вач­ког ло­го­ра,у збор­ни­ку: Ге­но­цид у 20. ве­ку на простори­ма ју­го­сло­вен­ских зе­ма­ља, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да и Ин­сти­тут за но­ви­ју исто­ри­ју Ср­би­је, Бе­о­град 2005, 497-506.

Žr­tve Voj­vo­di­ne u lo­go­ri­ma pre­ma do sa­da iz­vr­še­noj re­vi­zi­ji po­pi­sa iz 1964. go­di­ne, u zbor­ni­ku: Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra 9, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Zagreb 2005, 509-530.

iinternet: http://www.cpi.hr/download/links/hr/7333.pdf

Гра­ђа о ја­се­но­вач­ком ло­го­ру, у збор­ни­ку: Ја­се­но­вац, Збор­ник ра­до­ва Че­твр­те међу­на­род­не кон­фе­рен­ци­је о Ја­се­нов­цу, Ба­ња Лу­ка – До­ња Гра­ди­на 30-31. мај 2007, ЈУ Спо­мен под­руч­је До­ња Гра­ди­на, Ко­зар­ска Ду­би­ца и Удружење Ја­се­но­вац – До­ња Гра­ди­на, Ба­ња Лу­ка, Ба­ња Лу­ка 2007, 23-37.

Do­cu­ments on the Ja­se­no­vac Con­cen­tra­tion Camp,iz­da­nje na en­gle­skom: Ja­se­no­vac 4th In­ter­na­ti­o­nal Con­fe­ren­ce on Ja­se­no­vac, Ba­nja Lu­ka – Do­nja Gra­di­na May 30-31, 2007; Ba­nja Lu­ka 2007, 25-39.

Žrtve Vojvodine u Drugome svetskom ratu prema do sada obrađenim podacima Anketnog odbora Skupštine Automne pokrajine Vojvodine, Saopštenje pod naslovom Stra­da­nje stanovništva Voj­vo­di­ne u 2. svet­skom ra­tu pre­ma do sa­da obrađenim po­da­ci­ma An­ket­nog od­bo­ra Skupštine AP Voj­vo­di­ne­, namenjeno za saopštavanje na Dijalogu 10. u Osijeku 2005, izloženo na 9. dijalogu povjesničara/istoričara u Vršcu, 5-7. novembra 2004, objavljeno u: Dijalog povjesničara/istoričara 10, I-II, Zaklada Friedrich Naumann i Zajednica istraživača „Dijalog“/Udruga za promicanje znanstvenog dijaloga (Dijalog), Zagreb 2008, 356+402, u knj. II, na str. 223-246.

i internet:http://www.cpi.hr/download/links/hr/11711.pdf

Жр­тве ра­та 1941-1945 оп­шти­не Сан­ски Мост пре­ма по­пи­су из 1964. го­ди­не и до са­да из­вр­ше­ној ре­ви­зи­ји по­пи­са = The 1941-1945 War Casualties from Sanski Most Municipality According to the 1964 Register and its Revision to Date, Саопштење изложено на Првом округлом столу „Шушњар 1941“, одржаном у Оштрој Луци, Република Српска, 1. августа 2008. године, објављено у: Шушњар 1941, Зборник саопштења, свједочења и докумената = Šušnjar 1941, Proceedings – papers, testimonies and documents (двојезична публикација на српском и енглеском језику), Општина Оштра Лука, Удружење расељених Сањана „Санска огњишта“ Бања Лука, Аутоцентар Бања Лука д.о.о и Агенција за издавачку дјелатност „Слово“ Бања Лука, Оштра Лука 2008, 25-59=23-56. и интернет: http://www.jadovno.com/tl_files/ug_jadovno/susnjar_sr_web.pdf (25-59) http://www.jadovno.com/tl_files/ug_jadovno/susnjar_en_web.pdf(23-56)

Ја­се­но­вац: исто­ри­ја и исто­ри­о­гра­фи­ја (Не­ка отво­ре­на пи­та­ња о Ја­се­нов­цу у исто­ри­о­гра­фи­ји) = Ja­se­no­vac: Hi­story and Hi­sto­ri­o­graphy (So­me mo­ot questions abo­ut Ja­se­no­vac in hi­sto­ri­o­graphy), у: Израелско-српска научна размена у проучавању холокауста, Зборник радова с научног скупа, Јерусалим, Јад Вашем 15-20. јун 2006 =Israeli-Serbian Academic Exchange in Holocaust Research, Collection of papers from the academic conference, Jerusalem – Yad Vashem, 15-20 June 2006 (двојезична публикација на српском и енглеском језику), Музеј жртава геноцида, Београд 2008, 311-326, 327-343.

О неким питањима усташког геноцида и јасеновачким логорима, у: Грађански рат у Хрватској 1991-1995, Зборник радова 5; Удружење Срба из Хрватске Београд и Српско културно друштво „Зора“ Книн-Београд, Београд 2009, 41-74.

Хро­но­ло­ги­ја зло­чи­на (април – ав­густ 1941. го­ди­не) – прилог дока­зима о геноцидном ка­рак­те­ру Не­за­ви­сне Др­жа­ве Хр­ват­ске, у: Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина, Музеј жртава геноцида, Београд 2009, 11-78.

Жртве рата 1941-1945 на подручју Велике жупе Сана и Лука =The Victims of War between 1941 and 1945 in the Area of Grand Parish Sana – Luka,у: Шушњар 1941, Зборник саопштења, сведочења и докумената, Други Округли сто, Оштра Лука 1. август 2010 = Šušnjar 1941, Proceedings – Papers, Testimonies and Documents, The Second Round Table, Oštra Luka, 1. August 2010, (двојезична публикација на српском и енглеском језику), Издавачи: Општина Оштра Лука, Удружење расељених Сањана „Санска огњишта Бања Лука, „Аутоцентар Бања Лука“ и Агенција за издавачку дјелатност „Слово“ Бања Лука, Оштра Лука 2010, 55-81, 53-79.

и internet: http://www.ic-jasenovac.com/images//susnjar1941_engleski_finale.pdf (53-79)

Жртве рата 1941-1945 општине Бихаћ према попису из 1964. године и до сада извршеној ревизији пописа = Victims of War 1941-1945 in Bihac Municipality According to the 1964 Register and Register Revision done untol now, у: Гаравице 1941, Зборник саопштења, сведочења и докумената, Први округли сто, Бања Лука 5, мај 2010 = Garavice 1941, Collection of Statements, Testimonies and Documents, First Panel Doscussion, Banja Luka 05/05/2010, (двојезична публикација на српском и енглеском језику), Завичајно удружење „Уна“ и „Trivunija line“ Banja Luka, Бања Лука 2011, 47-87, 46-87.

Жртве рата 1941-1945 рођене на подручју Босанске крајине пема попису из 1964. године и до сада извршеној ревизији пописа с посебним освртом на страдање деце,у: Јасеновац систем концентрационих логора и стратишта хрватске државе за истребљење Срба, Јевреја и Рома у Другом светском рату, Зборник радова са Пете међународне конференције, Бања Лука 24-25. мај 2011, Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина, Козарска Дубица и Удружење Јасеновац – Доња Градина, Бања Лука, Бања Лука 2011, 25-35.

и интернет: http://www.ic-jasenovac.com/images//zbornik%20-%20peta%20k-inal%2004-05-2011%20-final.pdf

Табеларни преглед места смрти деце жртава рата 1941-1945 рођене на подручју Босанске крајине, у: Јасеновац систем концентрационих логора и стратишта хрватске државе за истребљење Срба, Јевреја и Рома у Другом светском рату, Зборник излагања саопштења и сведочења са Пете међународне конференције (Прилози), Бања Лука 24-25. мај 2011, Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина, Козарска Дубица и Удружење Јасеновац – Доња Градина, Бања Лука, Бања Лука 2011, 317-328. и: Транскрипт усменог излагањасаопштења Жртве рата 1941-1945 рођене на подручју Босанске крајине с посебним освртом на страдање деце, у: Исто, 34-35.

The 1941-1945 War causalties born in Bosanska krajina region according to the 1964 register and its revision do date, with a special regard to the sufferings of children,in: Jasenovac, The Fifth Internatioanl Conference on the Systems of Concentracion Camps & execution sites of the Croatian state for the extermination od Serbs, Jews & Gypsies in WWII, Jasenovac: The Proceedings, Banja Luka 24th & 25th May 2011, Kozarska Dubicа: Public Institution Memorial Area Donja Gradina, Banja Luka: Association Jasenovac – Donja Gradina, Banja Luka 2011, 25-35. и internet: http://www.ic-jasenovac.com/images/zbornik%20engl%20gm.pdf (25-35)

Жртве рата 1941-1945 рођене на подручју Босанске крајине према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године, у: Грађански рат у Хрватској 1991-1995, Зборник радова 7, Удружење Срба из Хрватске Београд, Српско културно друштво „Зора“ Книн-Београд, Београд 2011, 169-188.

Жртве рата 1941-1945 рођене на подручју Босанске крајине према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године с посебним освртом на страдање старијих лица и страдање у логору Јадовно (резиме) = Victims оf 1941-1945 War Born in the Region of Bosanska Krajina According to the Revision of the 1964 Census with Special Emphasis on the Suffering of Elderly and the Suffering in Camp Jadovno,у: Прва међународна конференција о комплексу усташких логора Јадовно – Госпић 1941, Бања Лука, Босна и Херцеговина, 24-25. јун 2011, Зборник сажетака (двојезична публикација на српском и енглеском језику) = First International Conference on Ustasha Concentration Camps in Jadovno – Gospić 1941, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 24-25 June 2011, Collection of Abstracts, Бања Лука 2011.

и интернет: http://www.jadovno.com/jovan-mirkovic-zrtve-rata-19411945-rodjene-na-podrucju-bosanske-krajine-prema-do-sada-izvrsenoj-reviziji-popisa-iz-1964.html

Жртве рата 1941-1945 са подручја Босанске Крајине – прилог истраживању геноцида, у: ­Истраживање и меморијализација геноцида и ратних злочина,Зборник радова (Годишњ­ак музе­ја, те­матски б­рој), Музеј жртава геноцида, Београд 2012, 11-52.
Чл­ан­ци ­у часо­писима:

Ја­се­но­вач­ки ка­вез, „Фронт“, бр. 14 (1658), 12. јул 1991, 31, делови са­оп­ште­ња: При­лог из­у­ча­ва­њу си­сте­ма ја­се­но­вач­ких кон­цен­тра­ци­о­них ло­го­ра 1941. (ло­го­ри I и II) на осно­ву сје­ћа­ња и из­ја­ва пре­жи­вје­лих за­то­че­ни­ка и мјешта­на Ја­се­нов­ца и окол­них се­ла поднетих на научном скупу

„Југослави­ја у II свет­ском ра­ту“, Бе­о­град, 4-6. ју­ла 1991.

О не­ким пи­та­њи­ма уста­шког ге­но­ци­да и ја­се­но­вач­ким ло­го­ри­ма, Срп­ска слободар­ска ми­сао, 5/2000, Бе­о­град 2000, 252-280.

Не­ка­жње­ни зло­чин­ци ге­но­ци­да, ССМ, 5, (11)/2001, Бе­о­град 2001, 283-294.

(Три­сто два­де­сет че­ти­ри) 324 са­та ћу­та­ња за де­цу на ја­се­но­вач­ким стратишти­ма, ССМ, 2 (8)/2001, Бе­о­град 2001, 416 – 425.

Ин­тер­ди­сци­пли­нар­но ис­тра­жи­ва­ње ма­сов­них стра­ти­шта си­сте­ма уста­шких ло­го­ра Ја­се­но­вац, (ко­а­у­тор­ство), Збор­ник ра­до­ва Вој­но­ге­о­граф­ског институ­та, бр. 10, Бе­о­град 2001, 77-94.

Ме­мо­а­ри и дру­га се­ћа­ња као из­во­ри о ја­се­но­вач­ком ло­го­ру,ССМ, 3 (25)/2004, Београд 2004, 111-159.

Три књи­ге о Ја­се­нов­цу Ми­ла­на Бу­ла­ји­ћа (1. Ја­се­но­вац, Уста­шки ло­го­ри смр­ти, „Срп­ски мит?“, Хр­ват­ски уста­шки ло­го­ри ге­но­ци­да над Ср­би­ма, Је­вре­ји­ма и Ци­га­ни­ма; 2. Ја­се­но­вац на су­ду, Су­ђе­ње Дин­ку Ша­ки­ћу, Ја­се­но­вац – систем уста­шких ло­го­ра ге­но­ци­да, „Бал­кан­ски Аушвиц“, 3. „Bal­kan Auschwitz“, System of Cro­a­tian Na­zi-Us­tas­ha Ge­no­ci­de Camps for Serbs, Jews and Gypci­es), ССМ, 4(32)/2005, Бе­о­град 2005, 329-340.

Име­но­слов­ник вар­ва­ри­зма (Мар­ко Руч­нов, За­што Ја­се­но­вац), ССМ, 5 (33)/2005, Бе­о­град 2005, 487-492.

Ис­то­рисјко пам­ће­ње срп­ског на­ро­да и из­ја­ва „да је НДХ би­ла из­раз повијесних те­жњи хр­ват­ског на­ро­да“, ССМ, 3(59)/2007, 183-211.

На­ци­стич­ки зло­чи­ни у НХД, Уз ше­зде­сет­го­ди­шњи­цу про­бо­ја ло­го­ра­ша из ло­го­ра Ја­се­но­вац, „Пра­во­сла­вље“, број 913, Београд, април 2005, 14-15.

Операционализација идеолошке основе, политике и програма НДХ – Јадовно, први логор уништења у Независној Држави Хрватској (Др Ђуро Затезало, Јадовно, Комплекс усташких логора 1941. године [I] и Јадовно, Зборник докумената [II], Музеј жртава геноцида, Београд 2007, 821+906), приказ, ССМ, год. Х, бр. 3 (80)/2009, Београд, март-април 2009, 291-327.

Решење „Српског питања“ – депортација или ликвидација (Миодраг Бјелић, „Сабирни усташки логор у Славонској Пожеги 1941 године“, Београд, Музеј жртава геноцида, 2008, 128), ССМ, година Х, бр. 5 (82)/2009, Београд, јул-август 2009, 285-292.

A na­me for le­a­sing или­ти о ре­ви­зи­о­ни­зму у исто­ри­о­гра­фи­ји и за­кључ­ку да је „Покољ у глинској православној цркви једноставно измишљен“, ССМ, год. XII, бр. 3(93)/2011, Београд, мај – јун 2011, 103-111.

Систем јасеновачких концентрационих логора, Двери српске, часопис за националну културу и друштвена питања, година XIII, број 47-50, Београд 2011, 64-69.
У­редништ­во:

Lipovljanski susreti,Godišnjak manifestacije i Zbornik radova s Okruglog stola, „Lipovljanski susreti 1980“, Organizacioni odbor „Lipovljanskih susreta“, Lipovljani 1980.

Lipovljanski susreti,Godišnjak manifestacije i Zbornik radova s Okruglog stola, „Lipovljanski susreti 1981“, Organizacioni odbor „Lipovljanskih susreta“, Lipovljani 1981.

Ге­но­цид у 20. ве­ку на про­сто­ри­ма ју­го­сло­вен­ских зе­ма­ља, Збор­ник ра­до­ва са научног ску­па, Бе­о­град, 22-23. април 2003 (резимеи на енглеском) (Годишњак Му­зе­ја, те­мат­ски број), Бе­о­град, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да и Инсти­тут за но­ви­ју исто­ри­ју Ср­би­је, 2005, 506.
Вру­ћи­нић, Ду­шан, Де­мо­граф­ски гу­би­ци Ср­би­је про­у­зро­ко­а­ни ра­то­ви­ма у XX ве­ку, (резиме на енглеском), Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, Бе­о­град 2007, 204.

За­те­за­ло Ђу­ро, Ја­дов­но, ком­плекс уста­шких ло­го­ра 1941. го­ди­не, књ. 1 (сажеци по поглављима на енглеском језику), Ја­дов­но, Збор­ник до­ку­ме­на­та, књ. 2.(предговор на енглеском језику), Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, Бе­о­град 2007, 826+908.

Дра­гоје Лук­ић­ родите­љ п­ок­ошеног н­ар­аш­таја (Годишњ­ак музе­ја, те­матски број), Београд, Музеј жртава геноцида, 2008, 346.

Миодраг Бјелић,Сабирни усташки логор у Славонској Пожеги 1941. године, Музеј жртава геноцида, Београд 2008, 128.

Израелско-српска научна размена у проучавању холокауста, Зборник радова с научног скупа, Јерусалим, Јад Вашем 15-20. јун 2006 =Israeli-Serbian Academic Exchange in Holocaust Research, Collection of papers from the academic conference, Jerusalem – Yad Vashem, 15-20 June 2006 (Годишњ­ак музе­ја, те­матски б­рој), (двојезична публикација на српском и енглеском језику), Музеј жртава геноцида = Museum of genocide victims, Београд 2008, 478.

Ђорђе Н. Лопичић, Немачки ратни злочини 1941-1945, пресуде југословенских војних судова (резиме на енглеском),Музеј жртава геноцида, Београд 2009, 528.

Ненад Антонијевић, Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у Другом светском рату, Документа, друго измењено и допуњено издање (уводна студија на српском и енглеском језику), Музеј жртава геноцида, Београд 2009, 208.

Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина, Зборник радова (резимеи на енглеском језику), (Годишњак Музеја жртава геноцида – тематски број), Музеј жртава геноцида, Београд 2009, 292.

Ђорђе Н. Лопичић, Мађарски ратни злочини, пресуде југословенских судова (резиме на енглеском језику), Музеј жртава геноцида, Београд 2010, 520.

Ђуро Аралица, Усташки покољи Срба у глинској цркви, Музеј жртава геноцида, Београд 2010, 270.

Ђуро Аралица, Усташки покољи Срба у глинској цркви, 2. издање, Музеј жртава геноцида, Београд 2011, 270.

Бранислав Божовић, Страдање Јевреја у окупираном Ббеограду 1941- 1944, друго измењено и допуњено издање (резиме на енглеском, немачком, француском и руском језику), Музеј жртава геноцида, Београд 2012, 368.

Драгоје Лукић и ­Јован Мирковић, Ка­та­лог из­ло­жбе: Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и де­ча­ка (двојезично, на српском и енглеском језику), Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, Бе­о­град 2002, 52.

Драгоје Лукић и ­Јован Мирковић, Ка­та­лог из­ло­жбе: Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и де­ча­ка – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, II из­ме­ње­но из­да­ње (двојезично, на српском и енглеском језику), Бе­о­град, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, 2006, 48.

Dragoje Lukić i Jovan Mirković, Ca­ta­lo­go del­la mo­stra: Era­no so­lo bam­bi­ni, Ja­se­no­vac tom­ba di 19.432 bam­bi­ne e bam­bi­ni – Ca­ta­lo­gue of exi­bi­ti­on: They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, III iz­me­nje­no iz­da­nje (двојезично, на италијанском и енглеском језику), Београд, Музеј жртава геноцида, 2006, 48.

Драгоје Лукић и ­Јован Мирковић, Ка­та­лог редизајниране из­ло­жбе: Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и де­ча­ка – They We­re Only Child­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, IV из­ме­ње­но и допуњено из­да­ње (двојезично на српском и енглеском језику), Бе­о­град, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, 2011, 48.

­Јован Мирковић et al., Каталог изложбе: „Губим Невино Свој Живот Због Неваљали и Проклети Људи“, Злочини геноцида и ратни злочини против цивилног становништва на југословенским просторима 1941-1945 године (са документарних фотографија) = „I’m losing my Life Because of Wicked and Cursed People”, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs), (двојезично, на српском и енглеском језику),Бе­о­град, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, 2011, 64.

Miodrag Bijelić, Na kućnom pragu, Zavičajno udruženje Slavonaca, potomaka i prijatelja Slavonaca Beograd, Književni klub „Branko Radičević“ Beograd i Muzej žrtava genocida Beograd, Beograd 2011, 284.

Бранислав Божовић, Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941- 1944, друго измењено и допуњено издање (резиме на енглеском, немачком, француском и руском језику), Музеј жртава геноцида, Београд 2012, 368.

Jelena Đ. Lopičić-Jančić, Status ranjenika i bolesnika u međunarodnom i krivičnom pravu, Muzej žrtava genocida, Beograd 2012, 300.

Каталог изложбе „Подсјећање: Спомен обиљежје у Глини – незавршен пројекат“, коауторство: Јован Мирковић, Милојко Будимир и Драган Чубрић.

­Истраживање и меморијализација геноцида и ратних злочина, Зборник радова (Годишњ­ак музе­ја, те­матски б­рој), Музеј жртава геноцида, Београд 2012, 286.

Jelena Đ. Lopičić-Jančić, Ratni zločini protiv ranjenika, bolesnika i civilnog stanovništva – teorija i praksa, Muzej žrtava genocida, Beograd 2012, 156.

Силвија Крејаковић, Идентитети жртава стрељаних у Краљеву, октобра 1941, Музеј жртава геноцида, Београд 2013, 252.
Н­ео­бјавље­ни­ ч­ланци­:

Гра­ђа о ја­се­но­вач­ком ло­го­ру, пре­да­то за об­ја­вљи­ва­ње на CD-у по­во­дом обележава­ња 60-го­ди­шњи­це по­бе­де над фа­ши­змом (Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет – ка­те­дра за исто­ри­ју Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, Уни­вер­зи­тет­ска библиотека).

Žr­tve ra­ta 1941-1945. u Voj­vo­di­ni pre­ma do­sa­da­šnjoj re­vi­zi­ji po­pisa „Žr­tve ra­ta 1941-1945“ iz 1964. i de­li­mič­no ob­ra­đe­nim po­da­ci­ma An­ket­nog od­bo­ra Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne iz 2004. go­di­ne, sa­op­šte­nje na Okru­glom sto­lu: „60 go­di­na od završet­ka 2. svet­skog ra­ta u Voj­vo­di­ni“, No­vi Sad, 24. ok­to­bra 2005, pre­da­t­o za ob­ja­vlji­va­nje Mu­ze­ju Voj­vo­di­ne i Kon­rad Ade­na­u­er Stif­tung.

Жртве рата 1941-1945 Босанске крајине према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године с посебним освртом на страдање старијих лица и страдање у логору Јадовно,Интегрални текст саопштења предат за објављивање у Зборнику радова са Прве међународне конференције о Јадовну 1941,одржане24. јуна 2011, у Бањој Луци, у организацији: Удружења „Јадовно 1941“, Бања Лука, и Института за савремену историју, Београд.

Деца Босанске крајине жртве рата 1941-1945,са прилозима (1-11): места смрти, предато за објављивање у Зборнику радова издавача Агенција „Слово“ Бања Лука.

Идеолошка oснова злочина Независне Државе Хрватске 1941.Саопштење приређено за међународни научни скуп „Југославија 1941“, поводом 70. годишњице почетка Другог светског рата у Југославији, у организацији ИСИ и ИНИС Београд и Зборник радова са овог скупа.

Жртве рата 1941-1945. у општинама Босанско Грахово, Гламоч, Дувно, Купрес и Ливно према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године, саопштење на Округлом столу у организацији Одбора за истраживање ратних злочина за општине Гламоч, Ливно, Дувно, Грахово и Купрес, Бања Лука 21. августа 2012, предато за објављивање у Зборнику радова са Округлог стола.

Зборник радова Грађански рат у Хрватској 1991-1995, Удружење Срба из Хрватске Београд и Српско културно друштво „Зора“ Книн-Београд.

Жртве рата 1941-1945 са подручја Kозаре, саопштење за Зборник са Округлог стола о страдању становништва козарских општина у 2. светском рату, Мраковица, јун 2012.

­
Рецензије:

Дра­го­је Лу­кић, Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац – гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­ца и дечака, I-II, фе­бру­ар 2000.

Бран­ко Фи­ли­по­вић, Да се не за­бо­ра­ви, ав­густ 2001.

Ђу­ро За­те­за­ло, Ја­дов­но (II), Збор­ник до­ку­ме­на­та, ок­то­бар 2006.

Ра­де Ми­ло­са­вље­вић, Уста­шки кон­цен­тра­ци­о­ни деч­ји ло­гор Ја­стре­бар­ско (рукопис: стр. 102 + 55 стр. при­ло­га), август 2008.

Ненад Антонијевић [et al.], Изложба и каталог изложбе „Страдање Срба под окупациојом 1941-1944 на Косову и Метохији“, август 2008.

Антун Mилетић, Убијени у концентрационом логору Jасеновац 1941-1945 (рукопис: стр. 1067),јул 2010.

Миодраг Бијелић „На кућном прагу“ (стр. 302), јул 2010.

Рецензија саопштења за међународни научни скуп „Југославија 1941“, односно чланка за Зборник радова: Силвија Крејаковић, Међу митом и истином: масовна одмазда у Краљеву, октобра 1941, септембар 2011.

Весна Лучић [et al.], Приручник за учење о холокаусту,стр. 230, април 2012.

Александар Диклић, „Београд – Вечити град“, ТВ серијал (27 епизода, трајања 50-60 мин.), рецензија за епизоде које су везане за Други светски рат, а посебно за 22. и 23. Емисију, „Сумрак богова“ и „Вешала за генерале“.
Из­ло­жбе:

­Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и де­ча­ка, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да Бе­о­град и Му­зеј Ре­пу­бли­ке Срп­ске Ба­ња Лу­ка, ко­а­у­тор­ство

Ба­ња Лу­ка, мај 2000.

Би­је­љи­на, сеп­тем­бар 2000.

Тре­би­ње, но­вем­бар 2000.

До­бој, де­цем­бар 2000.

Брч­ко, јун 2001.

Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и де­ча­ка – They We­re Only Chil­dren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys (по­крет­на из­ло­жба), Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да Бе­о­град, ко­а­у­тор­ство: Дра­го­је Лу­кић.

Бе­о­град, Дом Вој­ске, ја­ну­ар 2002.

Но­ви Сад, Му­зеј Вој­во­ди­не, март 2002.

Кра­гу­је­вац, Спо­мен-парк „21. ок­то­бар“, април 2002.

Ја­го­ди­на, За­ви­чај­ни му­зеј, јун 2003.

­Херцег Н­ов­и, Галерија,­ новембар 20­04­.

Era­no so­lo bam­bi­ni, Ja­se­no­vac tom­ba di 19.432 bam­bi­ne e bam­bi­ni – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys (пре­ра­ђе­на из­ло­жба Би­ли су са­мо де­ца), Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да Бе­о­град и Un ponte per Belgrado in terra di Bari, Bari, Italia.

Ba­ri, Ita­li­ja, Sa­la Mu­rat (Pi­az­za Far­ra­re­ze), ја­ну­ар 2007.

Na­pulj, Ita­li­ja, Chi­e­sa di San Se­ve­ro al Pen­di­no, април 2007.

Mi­la­no, Ita­li­ja, Ca­sa del­la Pa­ce del­la Pro­vin­cia di Mi­la­no, мaj 2007.

Putignano, Ita­li­ja, Ita­li­ja, Sala del Consiglio comunale, фебруар, 2008.

Poggibonsi, Ita­li­ja, Palazzo Comunale, јануар 2009.

Andria, Ita­li­ja, 2009

Gravina di Puglia, Italija, јануар 2008

Bologna, Italija, Festival Sociale delle Culture Antifasciste, Storia e memoria, мај-јун 2009.

Colle Val d’Elsa, Italija, Palazzo Pretorio, фебруар 2011.

Би­ли су са­мо децаБили су само деца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и дечака – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and BoysThe­y ­wer­e only chil­dren­, CD – Ди­ги­тал­на вер­зи­ја изло­жбе, 1. из­да­ње, 2005.

Бе­о­град, Про­сто­ри­је Ми­ни­стар­ства кул­ту­ре, април 2005, комбинова­но: ди­ги­тал­на и део по­крет­не из­ло­жбе

Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и де­ча­ка – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, CD – Ди­ги­тал­на верзија из­ло­жбеБили су само деца(auto­play)(autop­­la­y)­, 2. из­да­ње, 2007.

Бе­о­град, Ам­ба­са­да САД, 16. мај 2007, ком­би­но­ва­но: ди­ги­тал­на верзи­ја и део по­крет­не из­ло­жбе.

Београд, Дом Војске, 8. новембар 2007, уз Академију поводом обележавања Међународног дана борбе против фашизма и антисемитизма и одржавања Округлог стола „Порицање холокауста и геноцида данас“ – ди­ги­тал­на вер­зи­ја изложбе Били су само деца(auto­play).

Београд, 3. март 2009, Десета београдска гимназија, уз трибину за матуранте гимназије, дигитална верзија изложбе.

Београд, 15. априла 2009, Прва београдска гимназија, уз трибину за ученике и професоре гимназије, дигитална верзије изложбе.

Београд, Војна академија, 20. мај 2010, уз трибину „Српско стратиште Јасеновац-Доња Градина“ Студентског удружења „Уједињена Србија“, дигитална верзије изложбе.

Рума, 20. октобар 2009, Градска библиотека у Руми, уз трибину „Жртве рата 1941-1945 општине Рума“ и „Страдање деце у НДХ“, дигитална верзије изложбе.

Ужице, 26. децембар 2009, уз предавање за професоре историје, дигитална верзије изложбе.

Би­ли су са­мо де­ца, Ја­се­но­вац гроб­ни­ца 19.432 де­вој­чи­це и де­ча­ка – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, редизајнирана покретна изложба.

Панчево, Библиотека града, октобар 2011.

Београд, Музеј жртава геноцида, Трг Николе Пашића 11/III. Изложба постављена новембра 2011. у ходнику Музеја, до преношења на неко друго место излагања, а пошто Музеј нема просторије за сталну поставку, ову функцију преузима ова покретна изложба

Крагујевац, Епархија шумадисјка, Крагујевац, август-септембар 2013.

„Губим Невино Свој Живот Због Неваљали и Проклети Људи“ Злочини геноцида и ратни злочини против цивилног становништва на југословенским просторима 1941-1945. године (са документарних фотографија = „I’m losing my Life Because of Wicked and Cursed People“ The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs). Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, коауторство, ауторски тим Музеја жртава геноцида, Бе­о­град.

Крагујевац, Спомен-парк „Крагујевачки октобар“, Музеј „21. октобар“, 21. април 2011 – 15. септембар 2011.

Шабац, Међуопштински архив у Шапцу, 27. септембар – 19. октобар 2011.

Београд, Војни музеј, Калемегдан, 9-30. новембар 2011.

Лозница, Музеј Јадра, 7-25. децембар 2011.

Крагујевац, Гимназија, април-јун 2012.

Подсећање: Спомен обиљежје у Глини – незавршен пројекат, коауторство: Милојко Будимир и Драган Чубрић.

Београд, Галерија Историјског музеја Србије, 9-17. септембар 2011.
Су­де­ло­ва­ње на на­уч­ним ску­по­ви­ма:

На­уч­ни скуп „Ју­го­сла­ви­ја у II свет­ском ра­ту“ (Ин­сти­тут за са­вре­ме­ну исто­ри­ју Бео­град) Бе­о­град, 4-6. ју­л 1991, са­оп­ште­ње: При­лог из­у­ча­ва­њу си­сте­ма јасе­но­вач­ких кон­цен­тра­ци­о­них ло­го­ра 1941 (ло­го­ри I и II) на осно­ву сје­ћа­ња и из­ја­ва пре­жи­вје­лих за­то­че­ни­ка и мје­шта­на Ја­се­нов­ца и окол­них се­ла.

На­уч­но са­ве­то­ва­ње Од­бо­ра СА­НУ за са­ку­пља­ње гра­ђе о ге­но­ци­ду про­тив срп­ског на­ро­да и дру­гих на­ро­да Ју­го­сла­ви­је у XX ве­ку и Др­жав­не ко­ми­си­је за ратне зло­чи­не и зло­чи­не ге­но­ци­да, одр­жа­но од 6. до 8. ав­гу­ста 1992. го­ди­не у Бе­о­гра­ду, са­оп­ште­ње: Скр­на­вље­ње Спо­мен под­руч­ја Ја­се­но­вац и пи­та­ње ње­го­ве да­ље за­шти­те.

На­уч­ни скуп Од­бо­ра СА­НУ за са­ку­пља­ње гра­ђе о ге­но­ци­ду про­тив срп­ског наро­да и дру­гих на­ро­да Ју­го­сла­ви­је у XX ве­ку, Др­жав­не ко­ми­си­је за ратне зло­чи­не и зло­чи­не ге­но­ци­да и Ин­сти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Бео­град, 22-23. апри­л 1993. го­ди­не, са­оп­ште­ње: „Ја­се­но­вач­ки мит“ Фрање Туђ­ма­на.

Окру­гли сто, Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да и Ин­сти­ту­та за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Бе­о­град 23. април 1996, по­во­дом Да­на се­ћа­ња на жр­тве ге­но­ци­да, са­оп­ште­ње: Саопште­ње о ис­тра­жи­ва­њи­ма у Спо­мен под­руч­ју Ја­се­но­вац у ве­зи са Туђма­но­вим из­ја­ва­ма о по­сто­ја­њу кон­цен­тра­ци­о­ног ло­го­ра у Ја­се­нов­цу по за­вр­шет­ку Дру­гог свет­ског ра­та.

Дру­га ме­ђу­на­род­на кон­фе­рен­ци­ја „Ја­се­но­вац – си­стем хр­ват­ских уста­шких ло­го­ра ге­но­ци­да 1941-1945“, Ба­ња Лу­ка – До­ња Гра­ди­на 8-10. мај 2000, саопштење: Зло­чин­ци ге­но­ци­да: Ете­ро­вић Мир­ко.

Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra V, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Her­ceg No­vi, 1-4. mart 2001,re­fe­rat: Ja­se­no­vač­ki lo­gor u li­te­ra­tu­ri (sa gra­fič­ko-ta­be­lar­nom analizom).

Окру­гли сто по­во­дом 10-го­ди­шњи­це до­но­ше­ња За­ко­на о осни­ва­њу Му­зе­ја жр­та­ва ге­но­ци­да, Бе­о­гра­д 16. ју­л 2002, са­оп­ште­ње: Из­да­ња Му­зе­ја жр­та­ва геноци­да (уз 10-го­ди­шњи­цу За­ко­на о осни­ва­њу Му­зе­ја жр­та­ва гено­ци­да).

Ди­ја­лог по­вје­сни­ча­ра/исто­ри­ча­ра VII, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Бе­о­град, 20-22. сеп­тем­бар 2002, ре­фе­ра­ти: Ја­се­но­вач­ки ло­гор у ме­мо­ар­ским за­пи­си­ма објавље­ним до 1950. го­ди­не и: Из­да­ња Му­зе­ја жр­та­ва ге­но­ци­да и гра­ђа о људ­ским гу­би­ци­ма у тим из­да­њи­ма.

На­уч­ни скуп „Ге­но­цид у 20. ве­ку на про­сто­ри­ма ју­го­сло­вен­ских зе­ма­ља“, Организа­то­ри: Му­зеј жр­та­ва ге­но­ци­да, Ин­сти­тут за но­ви­ју исто­ри­ју Србије, Ин­сти­тут за са­вре­ме­ну исто­ри­ју, Вој­но­и­сто­риј­ски ин­сти­тут, Београд, 22-23. април 2003, са­оп­ште­ње: Кван­ти­та­тив­но ква­ли­та­тив­на ана­ли­за упо­тре­бљи­во­сти ли­те­ра­ту­ре за из­у­ча­ва­ње ја­се­но­вач­ког ло­го­ра.

Ме­ђу­на­род­ни на­уч­ни скуп: Исти­на о до­га­ђа­ји­ма у Вој­во­ди­ни у пе­ри­о­ду од 1941. до 1945. го­ди­не, ор­га­ни­за­тор: Ан­кет­ни од­бор Скуп­шти­не АП Вој­во­ди­не за утвр­ђи­ва­ње исти­не о до­га­ђа­ји­ма у пе­ри­о­ду од 1941. до 1945. го­ди­не у Војво­ди­ни, Но­ви Сад сеп­тем­бра 2004, ре­фе­рат: Жр­тве у ло­го­ри­ма 1941-1945. го­ди­не (При­лог из­у­ча­ва­њу жр­та­ва ра­та 1941-1945. го­ди­не у Војводи­ни пре­ма по­пи­су из 1964. го­ди­не и до са­да из­вр­ше­ној ре­ви­зи­ји пописа).

Окру­гли сто: „60 го­ди­на од за­вр­шет­ка 2. свет­ског ра­та у Вој­во­ди­ни“, ор­га­ни­за­тор: Му­зе­ј Вој­во­ди­не Но­ви Сад, Kon­rad Ade­na­u­er Stif­tung i De­utsche Evangelistische Lan­de­skir­che e.V, Но­ви Сад, 24. ок­то­бра 2005, са­оп­ште­ње: Жр­тве ра­та 1941-1945. у Вој­во­ди­ни пре­ма до­са­да­шњој ре­ви­зи­ји по­пи­са „Жр­тве ра­та 1941-1945“ из 1964. и де­ли­мич­но об­ра­ђе­ним по­да­ци­ма Анкет­ног од­бо­ра Скуп­шти­не АП Вој­во­ди­не из 2004. го­ди­не.

На­уч­ни скуп „Прав­ни и по­ли­тич­ки аспек­ти оп­ту­жни­це Ха­шког три­бу­на­ла“, Београд, 23. ја­ну­а­р 2005. го­ди­не, са­оп­ште­ње: Исто­риј­ско пам­ће­ње срп­ског на­ро­да и из­ја­ва „да је НДХ би­ла из­раз по­ви­је­сних те­жњи хр­ват­ског народа“.

Ди­ја­лог по­вје­сни­ча­ра/исто­ри­ча­ра IX, Fri­e­drich Na­u­mannStif­tung, Вр­шац 5-7. новем­бар 2004, ре­фе­ра­ти: Жр­тве Вој­во­ди­не у ло­го­ри­ма пре­ма до са­да изврше­ној ре­ви­зи­ји по­писа из 1964. го­ди­не и Стра­да­ње ста­нов­ни­штва Војво­ди­не у 2. свет­ском ра­ту пре­ма до са­да об­ра­ђе­ним по­да­ци­ма Анкетног од­бо­ра Скуп­шти­не АП Вој­во­ди­не (ре­фе­рат при­ре­ђен за 10. Дијалог по­вје­сни­ча­ра/исто­ри­ча­ра 10, Оси­јек 23-25. сеп­тем­бар 2005, изложен на 9. Ди­ја­ло­гу.

Sympo­si­um: The Ho­lo­ca­ust in Na­zi Oc­cu­pied Yugo­sla­via (Aca­de­mic Ex­chan­ge with Ser­bian Scho­lars), Yad Vas­hem, Je­ru­sa­lim,Iz­rael, 15-20 ју­н 2006, саопштење: Ja­se­no­vac: Hi­story and Hi­sto­ri­o­graphy (So­me mo­ot qu­e­sti­ons about Ja­se­no­vac in hi­sto­ri­o­graphy), из­ло­же­но на не­мач­ком: Ja­se­no­vac: Geschic­hte und Geschichtsschre­i­bung (Man­che of­fe­ne Fra­gen über Ja­se­no­vac in der Historiograp­hie).

The Sta­te of Ho­lo­ca­ust stu­di­es in So­ut­he­a­stern Euro­pe: Pro­blems, Ob­sac­les & Perspectives, Sa­ra­je­vo, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, 26-29. октобар 2006, организатор: Go­et­he In­sti­tut Sa­ra­je­vo и Је­вреј­ска оп­шти­на Са­ра­је­во, саопште­ње: Ја­се­но­вац: исто­ри­ја и исто­ри­о­гра­фи­ја (Не­ка отво­ре­на питања о Ја­се­нов­цу у исто­ри­о­гра­фи­ји) и на ен­гле­ском: Ja­se­no­vac: Hi­story and Hi­sto­ri­o­graphy (So­me mo­ot qu­e­sti­ons abo­ut Ja­se­no­vac in hi­sto­ri­o­graphy) (skra­će­na ver­zi­ja iz­la­ga­nja u Je­ru­sa­li­mu).

Task For­ce for In­ter­na­ti­o­nal co­o­pe­ra­tion on Ho­lo­ca­ust Edu­ca­tion, Re­mem­bran­ce and Re­serch (ITF), Bu­dim­pe­šta, 3-6. de­cem­bar 2006.

Че­твр­та ме­ђу­на­род­на кон­фе­рен­ци­ја о Ја­се­нов­цу, Ба­ња Лу­ка – До­ња Гра­ди­на 30- 31. мај 2007, организатор: Удру­же­ње Ја­се­но­вац – До­ња Гра­ди­на, Ба­ња Лука. Покровитељство: Председник и Влада Републике Српске, саопштење: Гра­ђа о ја­се­но­вач­ком ло­го­ру.

Округли сто „Порицање холокауста и геноцида данас“, Београд, Дом Војске, 8. новембар 2007: Ревизионизам у историографији и порицање геноцида:1) питање броја жртава и 2) пример бруталног ревизионизма и порицања геноцида: Глас концила – негирање покоља у глинској цркви.

Округли сто „Шушњар ’41“ у Оштрој Луци, 1. август 2008, организатор: Општина Оштра Лука и Удружење расељених Сањана „Санска огњишта“ Бања Лука, саопштење: Жр­тве ра­та 1941-1945 оп­шти­не Сан­ски Мост пре­ма по­пи­су из 1964. го­ди­не и до са­да из­вр­ше­ној ревизији по­пи­са.

Округли сто „Гаравице 1941“, Бања Лука, 5. мај 2010, организатор: Завичајно удружење „Уна“ Бања Лука, саопштење: Жртве рата 1941-1945 општине Бихаћ према попису из 1964. године и до сада извршеној ревизији пописа.

Други Округли сто, „Шушњар 1941“, Оштра Лука 1. август 2010, организатор: Општина Оштра Лука и Удружење расељених Сањана „Санска огњишта“ Бања Лука, саопштење: Жртве рата 1941-1945 на подручју Велике жупе Сана и Лука.

Пета међународна конференција: Јасеновац систем концентрационих логора и стратишта хрватске државе за истребљење Срба, Јевреја и Рома у Другом светском рату, Бања Лука 24-25. мај 2011, организатор Удружење Јасеновац – Доња Градина, Бања Лука, покровитељство: Председник и Влада Републике Српске, саопштење: Жртве рата 1941-1945 рођене на подручју босанске крајине пема попису из 1964. године и до сада извршеној ревизији пописа с посебним освртом на стрдање деце.

Прва међународна конференција о Јадовну 1941,одржана24. јуна 2011. у Бањој Луци, организација: Удружење „Јадовно 1941“, Бања Лука и Институт за савремену историју, Београд, саопштење: Жртве рата 1941-1945. Босанске крајине према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године с посебним освртом на страдање старијих лица и страдање у логору Јадовно.

Округли сто „70-годишњице устанка 1941. године“, Дрвар, 26. јул 2011, саопштење: Жртве рата 1941-1945 рођене на подручју општине Дрвар према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године с освртом на страдање деце и старијих лица.

Округли сто поводом 70. година ослобођења Лознице и немачког масовног ратног злочина, Лозница (Музеј Јадра), 21. октобар 2011, организатор: Институт за савремену историју, Београд и Центар за културу „Вук Караџић“ Лозница (Музеј Јадра), саопштење: „Жртве рата 1941-1945 рођене на подручју Јадра и Подриња евидентиране у Бази „Жртве рата 1941-1945“ Музеја жртава геноцида.

Округли сто „Геноцид и ратни злочини почињени од стране НДХ над Србима у општинама Гламоч, Ливно, Дувно, Грахово и Купрес у периоду 1941-1945. године“, Бања Лука 31. август 2012, саопштење: „Жртве рата 1941-1945. у општинама Босанско Грахово, Гламоч, Дувно, Купрес и Ливно према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године“.
Ор­га­ни­за­ци­ја на­уч­ног ску­па:

Ге­но­цид у 20. ве­ку на про­сто­ри­ма ју­го­сло­вен­ских зе­ма­ља, Бе­о­град, 22-23. април 2003.
Реч на отва­ра­њу из­ло­жбе:

Ба­ња Лу­ка, 7. ма­ј 2000, Bi­li su sa­mo de­ca,

Тре­би­ње, 4. но­вем­бар 2000, Bi­li su sa­mo de­ca.

До­бој, 15. де­цем­бар 2000, Bi­li su sa­mo de­ca.

Брч­ко, 25. јун 2001, Bi­li su sa­mo de­ca.

Но­ви Сад, 2. мар­т 2002, Bi­li su sa­mo de­ca.

Кра­гу­је­вац, 11. апри­л 2002, Bi­li su sa­mo de­ca.

Ја­го­ди­на, 19. јун 2003, Bi­li su sa­mo de­ca.

Хер­цег Но­ви, 11. но­вем­бар 2004, Bi­li su sa­mo de­ca.

Бе­о­град, 21. апри­л 2005, Bi­li su sa­mo de­ca,

Ба­ри, Ита­ли­ја, 25. ја­ну­ар 2007, Bi­li su sa­mo de­ca.

Бе­о­град, Ам­ба­са­да САД, 16. мај 2007, Bi­li su sa­mo de­ca.

Ми­ла­но, Ита­ли­ја, 28. мај 2007, Bi­li su sa­mo de­ca.

Београд, Дом Војске, 8. но­вем­бар 2007, Били су само деца

Лозница, 13. октобар 2011, Од победе до стратишта

Шабац, 27. септембар 2011, Губим Невино Свој Живот Због Неваљали и Проклети Људи

Београд, Војни музеј, 9. новембар 2011, Губим Невино Свој Живот …

Лозница, 7. децембар 2011, Губим Невино Свој Живот …

Београд, 9. септембар 2011, Подсјећање: Спомен обиљежје у Глини – незавршен пројекат,
Реч на про­мо­ци­ја­ма књи­га:

Jo­van Mir­ko­vić, Ob­ja­vlje­ni iz­vo­ri i li­te­ra­tu­ra o ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, i: Zlo­či­ni u logo­ru Ja­se­no­vac = Cri­mes in the Ja­se­no­vac camp (pred­go­vor: Jo­van Mirković),

Ba­nja Lu­ka, 7. ma­ja 2000.

Dra­go­je Lu­kić, Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac – grob­ni­ca 19432 de­voj­či­ce i de­ča­ka, I-II,

Бе­о­град, Са­јам књи­га, 29. ок­то­бар 2000.

Тре­би­ње, 4. но­вем­бар 2000.

Ба­ња Лу­ка, 14. де­цем­бар 2000.

Гој­ко Ве­змар, Уста­шко-оку­па­тор­ски зло­чи­ни у Ли­ци 1941-1945,

Бе­о­град, Галерија „Прогрес“, 3. ју­н 2004.

Ду­шан Вру­ћи­нић, Де­мо­граф­ски гу­би­ци Ср­би­је про­у­зро­ко­ва­ни ра­то­ви­ма у XX ве­ку

Београд, Дом Војске Србије, 14. јун 2007.

Ђуро Затезало, Јадовно, Комплекс усташких логора 1941 (књ. 1), Јадовно, Зборник докумената (књ. 2),

Београд, Дом Војске Србије, 21. фебруар 2008.

Бања Лука, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 18. новембар 2008.

Бе­о­град, Са­јам књи­га, 21. ок­то­бар 2008.

Миодраг Бијелић, Са­бир­ни уста­шки ло­гор у Сла­вон­ској По­же­ги 1941. го­ди­не,

Бе­о­град, просторије СУБНОР-а Србије, 24. новембар 2008.

Бе­о­град, Са­јам књи­га, 21. ок­то­бар 2008.

Драгоје Лукић родитељ покошеног нараштаја, Годишњак Музеја – тематски број

Београд, 1. октобар 2008, СУБНОР

Banja Luka, 19. новембар 2008, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске

Градишка, 20. новембар 2008, Културни центар Градишка

Израелско-српска научна размена у проучавању холокауста, Годишњак Музеја –тематски број,

Београд, Јеврејска општина, 27. јануар 2009.

Београд, Са­јам књи­га, 30. октобар 2009.

Ђорђе Н. Лопичић, Немачки ратни злочини 1041-1945, Пресуде југословенских војних судова,

Београд, МСП Србије, Клуб пензионера, 13. мај 2009.

Београд, Библиотека града, Римска дворана, 21. мај 2009.

Београд, Сајам књига, 30. октобар 2009, Штанд Министарства за дијаспору

Нови Сад, Градска библиотека, 26. мај 2009.

Краљево, Народни музеј, 12. октобар 2009.

Ра­де Ми­ло­са­вље­вић, Уста­шки кон­цен­тра­ци­о­ни деч­ји ло­гор Ја­стре­бар­ско,

Нови Сад, Библиотека Града, 21. октобар 2009.

Ненад Антонијевић, Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у Другом светском рату, Документа,

Београд, Сајам књига, 30. октобар 2009.

Београд, Трг Николе Пашића 11, просторија ИСИ-ја и ИНИС-а, 26. јануар 2010.

Херцег Нови, 28. јун 2010.

При­ло­зи ис­тра­жи­ва­њу зло­чи­на ге­но­ци­да и рат­них зло­чи­на, Годишњак Музеја – тематски број,

Београд, 26. јануар 2010.

Бе­о­град, Сај­ам књи­га 27. ок­то­бар 2010.

Краљево, Народни музеј, 12. октобар 2010.

Јаша Алмули, Јевреји и Срби у Јасеновцу,

Београд, Коларчева задужбина, 27. јануар 2010.

Милан Басташић, Билогора и Грубишно Поље 1941-1991, Бања Лука – Београд, 2009,

Бања Лука, 11. фебруар 2010, у Музеју Републике Српске

Београд, 10. фебруара 2010, Академија за безбедност и дипломатију

Нови Сад, 15. април 2010.

Oпштина Грубишно Поље – жртве рата 1941-1945, Јован Мирковић

Internet:http://www.jadovno.com/grubisno-polje/articles/opstina-grubisno-polje-zrtve-rata-1941-1945-jovan-mirkovic.html

Victims of 1941-1945 War from Grubišno Polje Municipality by Jovan Mirković

Internet:http://www.jadovno.com/eng/articles/victims-of-1941-1945-war-from-grubisno-polje-municipality-by-jovan-mirkovic.html

Из­да­вач­ка делатност Му­зе­ја жр­та­ва ге­но­ци­да (Издања Музеја у функцији трајног сећања на жртве геноцида и холокауста)

Београд, 9. новембар 2008, Савез јеврејских општина Србије

Београд, 5. март 2009, Међународни културни центар

Хер­цег Но­ви, 28. ју­н 2010.

Краљево, 2. октобар 2010.

Др Ђорђе Н. Лопичић, Мађарски ратни злочини, Пресуде југословенских судова,

Бе­о­град, Сај­ам књи­га 27. ок­то­бар 2010.

Београд, Библиотека града, Римска дворана, 18. новембар 2010.

Сента, Завичајна фондација „Стеван Сремац“, 4. април 2012.

Гра­ђан­ски рат у Хр­ват­ској 1991-1995, Збор­ни­к 7,

Бе­о­град, Дом Вој­ске, 3. ав­густ 2011.

Du­šan D. Milj­ko­vić, Stra­da­nja u Ca­zin­skoj kra­ji­ni i an­ti­fa­ši­stič­ka bor­ba (1941-1945),

Бе­о­град, 24. новембар 2011, СУБ­НОР, Савски трг 9

Бранислав Божовић, Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944,2. допуњено и измењено издање,

Београд, Јеврејска општина Београд, 26. јануар 2012.

­Истраживање и меморијализација геноцида и ратних злочина, Зборник радова (Годишњ­ак музе­ја, те­матски б­рој),

Београд, 18. октобар 2012, СУБНОР Србије, Савски трг 9 (По­во­дом 21. октобра, Да­на се­ћа­ња на срп­ске жр­тве у Дру­гом свет­ском ра­ту)

Ве­сна Лу­чић [et.al.], При­руч­ник за уче­ње о Хо­ло­ка­у­сту, Пла­то­не­ум, Но­ви Сад и Савез је­вреј­ских оп­шти­на Ср­би­је,

Бе­о­град, Са­јам књи­га, 25. ок­то­бар 2012.
Три­би­не и пре­да­ва­ња:

Ба­ња Лу­ка 15. октобар 2005, Се­ми­нар за про­фе­со­ре Бо­го­сло­ви­ја СПЦ: Не­ка отворе­на пи­та­ња у исто­ри­о­гра­фи­ји о Ја­се­нов­цу.

Ба­ња Лу­ка, 16. октобар 2005, три­би­на: Ја­се­но­вац у исто­ри­о­гра­фи­ји, Фи­ло­зоф­ски факул­тет у Ба­ња Лу­ци.

Стра­да­ње де­це у Не­за­ви­сној Др­жа­ви Хр­ват­ској – Кон­цен­тра­ци­о­ни ло­гор Јасеновац 1941-1945 (саPowerPoint Presentation)

Ба­ри, Ита­ли­ја, 25. ја­ну­ар 2007.

La strage del popolo serbo nello stato indipendente di Croazia – il campo di concentramento di Jasenovac (1941-1945), (Traduzione di Concetta Ferrara)

Internet: www.cnj.it/documentazione/ustascia1941.htm

Бе­о­град, Ам­ба­са­да САД, 16. мај 2007.

Ми­ла­но, Ита­ли­ја, 28. мај 2007.

Београд, 3. март 2009, Десета београдска гимназија

Београд, 15. април 2009, Прва београдска гимназија

Београд, Војна академија, 20. мај 2010.

Ниш, 30. јун 2010, Светосавски дом

Краљево – Традиционална беседа поводом Октобарских дана у Краљеву о стрељању у Краљеву и другим страдањима на овим просторима у Другом светском рату – Комеморативна седница Скупштине града Краљево и Академија, 14. октобар 2008.

Београд, 5. март 2009, програм: Јевреји наши суграђани, Међународни културни центар, Београд, излагање: О издавачкој делатности Музеја жртава геноцида у функцији трајног сећања на жртве геноцида и холокауста.

Рума, 20. октобар 2009, Градска библиотека у Руми: Жртве рата 1941-1945 општине Рума; Страдање деце у Независној Држави – Концентрациони логор Јасеновац (1941-1945).

Ужице, 26. децембар 2009, предавање за професоре историје у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ужице: Жртве рата 1941-1945 општине Ужице; Страдање деце у Независној Држави Хрватској – Концентрациони логор Јасеновац (1941-1945); Издавачка делатност Музеја жртава геноцида у функцији трајног сећања на жртве геноцида и холокауста.

Из­да­вач­ка делатност Му­зе­ја жр­та­ва ге­но­ци­д (Издања Музеја у функцији трајног сећања на жртве геноцида и холокауста)

Хер­цег Но­ви, 28. ју­н 2010.

Краљево, 2. октобар 2010,

Београд, 9. новембар 2008 (70-годишњницa холокауста – Kristalnacht).

Бања Лука, 25. април 2012, Филозофски факултет: пројекат „Култура сјећања и памћења“ Удружења студената историје „Др Милан Васић“ Бања Лука, Удружења грађана „Нефеш Хаја“ Бања Лука и Одсјек за историју Филозофског факултета Бања Лука, предавање: „Бања Лука као локални примјер провођења Холокауста и геноцида“.

Београд, 13. март 2013, Београдска отворена школа, Београђанка XVI, [организатори програма: Центар за истраживање религија (ЦИРеал) Београдске отворене школе (БОШ), Међународна школа за образовање о холокаусту Јад Вашем, Одбор за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора Српске правослаљвне цркве], образовни програм „Едукација кроз културу сећања: студије Холокауста у Србији“, предавање: „Злочини геноцида с посебним освртом на Холокауст и ратни злочини над цивилним становништвом на југословенским просторима 1941-1945. године“.
Елаборати, из­ве­шта­ји, ко­мен­та­ри и по­ле­ми­ке

Ми­шље­ње о не­ким не­пре­ци­зно­сти­ма у Ме­мо­ран­ду­му Вла­де Ју­го­сла­ви­је од 31. јану­а­ра 1992. го­ди­не о скр­на­вље­њу Спо­мен под­руч­ја Ја­се­но­вац, до­ста­вље­но Др­жав­ној ко­ми­си­ји за утвр­ђи­ва­ње рат­них зло­чи­на и зло­чи­на ге­но­ци­да ју­на 1992.

Ела­бо­рат „Рат­ни зло­чи­нац Ете­ро­вић Мир­ко“, до­ста­вље­но 23. ју­ла 1999. го­ди­не Са­ве­зном ми­ни­стар­ству прав­де и Ви­зен­та­ло­вом цен­тру у Је­ру­са­ли­му, на њи­хов зах­тев.

Ко­мен­та­ри на текст „Мир­ко Ете­ро­вић: ла­жне оп­ту­жбе за рат­не зло­чи­не“, доста­вље­но 1. ју­на 2000. го­ди­не Ви­зен­та­ло­вом цен­тру у Је­ру­са­ли­му, на њихов зах­тев.

Ин­фор­ма­ци­ја од 5. но­вем­бра 1999. го­ди­не о из­вр­ше­ном пре­гле­ду му­зеј­ске гра­ђе Спо­мен-под­руч­ја Ја­се­но­вац 2-4. но­вем­бра 1999. го­ди­не у Ар­хи­ву Републике Срп­ске, Ба­ња Лу­ка, са По­пи­сом гра­ђе по сан­ду­ци­ма и Информаци­ја о ста­њу гра­ђе Спо­мен-под­руч­ја Ја­се­но­вац у Ар­хи­ву Републике Срп­ске, Ба­ња Лу­ка и пре­по­ру­ка за при­о­ри­те­но ске­ни­ра­ње од 24. апри­ла 2000. го­ди­не, до­ста­вље­но Ми­ни­стар­ству за бо­рач­ка пи­та­ња Републи­ке Срп­ске.

Ела­бо­рат: Иво Рој­ни­ца, до­ста­вље­но Са­ве­зном ми­ни­стар­ству пра­во­су­ђа и Визента­ло­вом цен­тру у Је­ру­са­ли­му 5. ок­то­бра 2001. го­ди­не.

Ме­ста по­но­вље­них зло­чи­на 1941-1945. и 1992-1995, Из­ве­штај о по­се­ти де­ле­га­ци­је Ја­пан­ске ам­ба­са­де Ре­пу­бли­ци Срп­ској од 19-22. мар­та 2001.

Осврт на функ­ци­о­ни­ра­ње Спо­мен-под­руч­ја Ја­се­но­вац и те­зе о да­љем функционира­њу (ела­бо­рат до­ста­вљен ју­ла 1992. Др­жав­ној ко­ми­си­ји за утвр­ђи­ва­ње рат­них зло­чи­на и зло­чи­на ге­но­ци­да).

Ин­фор­ма­ци­ја о по­чет­ку рат­них деј­ста­ва на про­сто­ру Спо­мен-под­руч­ја Ја­се­но­вац и не­по­шти­ва­њу ха­шке кон­вен­ци­је о за­шти­ти кул­тур­них до­ба­ра од оружаних су­ко­ба, до­ста­вље­но 19. ју­на 1992. Са­бо­ру срп­ског ује­ди­ње­ња, Лон­дон.

Не­тач­но­сти у књи­зи На­та­ше Ма­та­у­шић „Ја­се­но­вац 1941. – 1945. Ло­гор смр­ти и рад­ни ло­гор“ и на web si­te: www.jusp-jasenovac.hr; реаговањеупућено Спомен-подручју Јасеновац 15. јула 2003.

Коментар уз „Приједлог музеолошке концепције новог сталног постава Меморијалног музеја Јасеновац“, с прилогом „Скрнављење Спомен-подручја Јасеновац и питање његове даље заштите“, достављено 14. маја 2001. др Ђури Затезалу, члану Савјета Спомен подручја Јасеновац и једном од рецензената.

Доња Градина највеће стратиште извршеног геноцида у Независној Држави Хрватској (прилог за Програм уређења Спомен-подручја Доња Градина радио као члан Конзултантске групе Владе Републике Српске за израду стручног дела тендерске документације за јавну набавку Програма уређења Спомен-подручја Доња Градина), у: Програм уређења Спомен-подручја Доња Градина, Влада Републике Српске, Министарство просвјете и културе Републике Српске, Пројекат д.о.о, Бања Лука 2010, 77, Извод стр. 12-20.

Извод из текста „Доња Градина, највеће стратиште извршеног геноцида у Независној Држави Хрватској“, у: Програм уређења Спомен-подручја Доња Градина (Влада Републике Српске, Министарство просвјете и културе Републике Српске, „Пројект“ а.д. Бања Лука), 10-17.

Internet:istorijabl.weebly.com/…/program_uredjenja_spomen_podrucje_donja_gradina.doc

Су­ге­сти­је за из­ра­ду струч­ног де­ла тен­дер­ске до­ку­мен­та­ци­је за јав­ну на­бав­ку „Из­ра­да идеј­ног ур­ба­ни­стич­ког рје­ше­ња Спо­мен-под­руч­ја До­ња Гра­ди­на“ и „Из­ра­да Про­гра­ма уре­ђе­ња Спо­мен-Под­руч­ја До­ња Гра­ди­на“, прилог за расправу о Програму, октобар 2010.
PowerPoint Presentation

Bili su samo deca, Stradanje dece u Nnezavisnoj Državi Hrvatskoj, Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945) (Slides:41,44)

Bili su samo deca, Stradanje dece u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945) = They Were Only Children, Extermination of Children in Indipendent State of Croatia, Concentration Camp Jasenovac (1941-1945) (16, 34)

Bili su samo deca, Stradanje dece u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945) = Erano solo bambini, La strage dei bambini nello Stato Indipendente Croato,
Il campo di concentramento di Jasenovac (1941 – 1945) (41)

Драгоје Лукић (Милошево Брдо, 1928 – Београд 2005) – In memoriam (16)

Жртве рата 1941-1945. – Босанска Крајина и Бања Лука (93)

Жртве рата 1941-1945. општине Бихаћ према попису из 1964. године и до сада извршеној ревизији пописа (43)

Жртве рата 1941-1945. општине Грубишно Поље (по месту рођења) према ревизији пописа „Жртве рата 1941-1945“ из 1964. године (25, 31, 40, 50)

Жртве рата 1941-1945. општине Рума (по месту рођења) према ревизији пописа „Жртве рата 1941-1945“ из 1964. године (24)

Жртве рата 1941-1945. општине Сански Мост (29)

Жртве рата 1941-1945. општине Ужице (по месту рођења) према ревизији пописа „Жртве рата 1941-1945“ из 1964. године (општина Ужице и општина Кремна по административној подели из 1964. године чине данашњу општину Ужице) (22)

Жртве рата 1941-1945. у НДХ на подручју Велике жупе Крбава и Псат (Бихаћ) према попису из 1964. године и до сада извршеној ревизији пописа (28)

Жртве рата 1941-1945. уНДХна подручјуВелике жупеСана-Лука (Бања Лука)према попису из 1964. године и до сада извршеној ревизији пописа

Жртве рата 1941-1945. рођене на подручју Босанске Крајине према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године с посебним освртом на страдање деце (38)

Жртве рата 1941-1945. рођене на подручју општине Дрвар према до сада извршеној ревизији пописа из 1964. године с посебним освртом на страдање деце и старијих лица (32)

Издавачка делатност МЖГ (23,28 automatically и on mouse click)

Јадовно (142 – automatically)

Јевреји жртве рата 1941-1945. према до сада извршеној ревизији пописа „Жртве рата 1941-1945“ из 1964. године (по месту рођења) (36)

Музеј жртава геноцида, Издавачка делатност (21; on mouse click 23, 28; automatically 28)

Страдање деце у логорима Независне Државе Хрватске (60,66 – automatically)

Страдање деце у Независној Држави Хрватској, Концентрациони логор Јасеновац (1941-1945) (39)

Уз годишњицу пробоја из логора Јасеновац (за РТРС) (29)